Materiały do matury

Matura ustna - gramatyka.

1 Omów mit ze względu na przynależność rodzajową i gatunkową: podaj rodzaje mitów odwołując się do konkretnych przykładów.
Mit – krótki utwór epicki, opowiadający o dziejach : bogów , herosów i ludzi.
Ze względów na przynależność, do kręgu kulturowego, mity dzielimy na:
-Greckie, Rzymskie, Słowiańskie Gremsńskie.

Pytania na maturę ustną 2004

Starożytność
1. Na czym polega uniwersalność greckich mitów?
2. Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu.
3. Na czym polega konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa?
4. Rozważ przesłania moralne wybranych przypowieści biblijnych i wyjaśnij budowę tego gatunku.

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

Sprawdź załączniki :)

1. TYTUŁ =ZDANIE OZNAJMUJĄCE/PYTAJĄCE/ROZKAZUJĄCE

2. GATUNEK =HYMN, BAJKA, FRASZKA, SONET, ELEGIA, ODA, PIEŚN, TREN…

3. LIRYKA = BEZPOSREDNIA=OSOBISTA, WYZNANIE, ELEGIA/POSREDNIA= SYTUACYJNA, OPISOWA/INWOKACYJNA= ODA

4.

Matura ustna 2005: Trudne rozmowy - czyli o spotkaniach człowieka z Bogiem

Temat mojej wypowiedzi brzmi: ,,Trudne rozmowy czyli o spotkaniach człowieka z Bogiem”. Pragnę omówić go na podstawie 3 wybranych przez mnie utworów, mianowicie: Księgi Hioba, Trenu X Jana Kochanowskiego oraz Dies irae Jana Kasprowicza. Problem kontaktu sfery profanum ze sferą sacrum jest ponadczasowy, bowiem po dziś dzień człowiek pragnie zbliżyć się do Stwórcy, nawiązać z Nim kontakt i poznać Go.

Pytania na ustny polski 2005 z gramatyką

STAROŻYTNOŚĆ

1.Etymologiczne i realne znaczenie stałych związków frazeologicznych wywodzących się z Mitologii i z Biblii.
Mitologia:
ZŁOTE JABŁKO- jabłko, które było przyczyną kłótni Hery, Ateny, Afrodyty; rzucone na stół przez Eris z napisem: „ Dla najpiękniejszej”.