Średniowiecze

Porównanie bohaterów tragicznych na podstawie Antygony i Makbeta

Tragizmem nazywamy splot nieszczęśliwych okoliczności stwarzających sytuację bez wyjścia, którą charakteryzuje zaskakująca dysproporcja między problematyczną winą a straszliwą karą, przyjmowaną jednak przez winowajcę w imię jakiś względów natury filozoficznej lub też można nazwać tym pojęciem stracie równorzędnych racji moralnych, powodujące nieuchronną klęskę jednostki.

Porównanie postaci Matki Boskiej przedstawionej w Bogurodzicy z jej postacią obecną w Lamencie Świętokrzyskim

Średniowieczny teocentryzm sprawiał, że sztuka(w tym literatura) zazwyczaj podejmowała tematy religijne.Poeci owej epoki czynili bohaterami swoich utworów świętych oraz rodzinę Pana Jezusa.Przykładem jest ,,Bogurodzica'' i ,,Lament Świetokrzyski''ukazujące postać Maryji -Matki Boga. Matka Boska w utworze ,,Lament Świetokrzyski'' przedstawiona jest jako zwykła kobieta, matka cierpiąca po stracie swojego syna.

Porównanie portretów Matki Boskiej w "Bogurodzicy" i w utworze "Posłuchajcie, bracia miła"

Maryja, matka Chrystusa, była ważnym tematem w kulturze średniowiecznej i bohaterka wielu utworów literackich. W kulturze chrześcijańskiej, a zwłaszcza w katolicyzmie, Matka Boska zajmuje szczególną pozycję i poświęca się jej wiele uwagi. Z czasem została nazwana Najświętszą. Początek sztuki chrześcijańskiej stanowiły pieśni wielbiące Boga.

Porównanie idealnego rycerza starogreckiego i średniowiecznego.

Rycerz średniowieczny, aby zyskać miano idealnego musiał spełniać mnóstwo warunków. Przykładem takiego rycerza był Roland. Całkowicie oddany królowi Karolowi Wielkiemu był gotowy oddać zań życie. Roland był bardzo pobożny, walczył z Saracenami w imię Boga. Tak jak inni rycerze średniowieczni był bardzo honorowy i odważny.

Porównanie hymnu Kochanowskiego „Czego chcesz od nas Panie” i „Pieśni Słonecznej”

Hymn Kochanowskiego i Pieśń Słoneczna są dziełami chwalącymi potęgę Boga, gdyż pochodzą z tej samej epoki w dziejach literatury. Świadczą o tym apostrofy do Boga, które dostrzegamy w tych utworach.
Polski poeta zaczyna swój hymn słowami: „Czego chcesz od nas Panie, za twe hojne dary?”
Na podkreślenie zasługuje epitet „hojne dary” Ukazuje on wielkość świata, którym Bóg obdarzył człowieka.