Ekologia

Zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.
Źródła zanieczyszczeń powietrza:

Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

1.

Działania ochronne dla wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe w Polsce są głównym źródłem zaopatrzenia w wodę w naszym kraju. Charakteryzują się wysoką mętnością, szczególnie w okresach wiosennych roztopów i silnych deszczów. Wody te zanieczyszczone są też organicznymi i nieorganicznymi związkami rozpuszczonymi.
Działania techniczne i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju.

Zanieczyszczenia pyłowe i ich wpływ na organizm człowieka

Cząstki pyłów występują w atmosferze w licznych formach. Mogą przyjmować postać od submikronowych aerozoli do widocznych cząstek pyłów. Pył tworzą cząstki (ziarna) od 0,001 do 100 um(mikrometr), przy czym pył o wielkości ziaren 35-100 um opada na ziemię stosunkowo szybko, pył o ziarnach 0,1-3,5 um dłużej utrzymuje się w powietrzu, natomiast przy uziarnieniu poniżej 0,1 um elektryzuje się ujemnie, wskutek czego nie opada na ziemię.

Diagnoza ekologiczno przyrodnicza ziemi elblaskiej

Elbląg to miasto liczące 133 tys. mieszkańców, położone nad rzeką Elbląg.
Elbląg jest miastem przyjaznym środowisku. Tak bowiem można nazwać miasto w którym szczególną troską otacza się naturalne środowisko.
Potwierdzeniem tego są przyznane odznaczenia i wyróżnienia w dziedzinie ekologii.

Zanieczyszczenia powietrza, a zdrowie człowieka

Powietrze atmosferyczne wypełnia naszą przestrzeń życiową, jest dookoła nas i w naszych płucach. Z reguły nie zastanawiamy się nad jego składem, ale potrafimy ocenić jego jakość w zależności od naszego samopoczucia. Odczuwamy wilgoć zawartą w powietrzu jego temperaturę czy duchotę związaną głównie z nadmiarem dwutlenku węgla i obniżoną koncentracją tlenu.