Ekologia

Obieg pierwiastków w przyrodzie

Drogi włączenia pierwiastków biogennych do obiegu w ekosystemach mogą być 03%- rozmaite, różne też mogą być drogi ich wychodzenia z obiegu. Budżety pierwiastków biogennych sporządza się porównując ich dopływ i odpływ w rozpatrywanym systemie. W niektórych ekosystemach budżety te mogą być bardziej lub mniej zrównoważone, w innych tempo dopływu pierwiastka może znacznie przewyższyć szybkość jego odpływu.

Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie opiera się na 5 podstawowych procesach
-pobieranie nieorganicznych związków z podłoża
-rozkładziemartwych szczątków organicznych z uwolnieniem amonialu
-wiazaniu azoty cząsteczkowego
-nitryfikacje
-dentryfikacja
Organizmy autotroficzne pobieraja z podłoża nieorganiczne związki azotowe(głównie jony amonowe i azotany) i przekształcają je w związki organiczne.

Ochrona przyrody

1. Czym różni się rolnictwo ekologiczne od tradycyjnego?
2. Wymień przykłady działań, które powodują obecnie wymieranie gatunków.
3. Wymień zwierzęta, które już wymarły wskutek działań człowieka.
4. Co to jest Czerwona Księga?
5. Wymień nazwę, podaj logo i wymień kilka gatunków fauny i flory w parku narodowym:
a) najstarszym;
b) największym;
c) najmłodszym;
d) tatrzańskim;
e) słowińskim.

Ochrona i zagrożenia środowiska "Zamiany klimatyczne"

Znosząc najgorsze kaprysy pogody i temperatury, które rzadko wznosiły się powyżej minus 30 stopni, naukowcy z projektu EPICA prowadzili swoje badania. We wschodniej części Antarktydy w stacji polarnej Dome Concordia wywiercili w lodzie otwór o dł. 3270 m. Zaczęli w sezonie 1999/2000, skończyli w grudniu 2004r.

Obieg węgla w przyrodzie.

Węgiel wielokrotnie przemieszcza się w cyklu zamkniętym między atmosferą ziemską, skorupą ziemską, hydrosferą i organizmami. Węgiel jest głównym pierwiastkiem wchodzącym w skład związków organicznych, z których są zbudowane ciała organizmów. Węgiel znajdujący się w obiegu występuje głównie w wodach mórz i oceanów gdzie jest ok.