Ekologia

Oczyszczanie ścieków

Należy budować oczyszczalnie ścieków, gdzie naturalne procesy oczyszczania zostaną na tyle wzmożone, żeby podołały ilościom wytwarzanych zanieczyszczeń. Oczyszczanie biologiczne polega na stworzeniu jak najlepszych warunków dla bogatego zespołu bakterii, pierwotniaków i grzybów, które mają się rozmnażać i rozwijać a przed tym rozkładać materię organiczną zawartą w ściekach aż do substancji nieograniczonych: dwutlenku węgla, wody, azotanów i fosforanów.

Odpady komunalne, woj. lubelskie

Zgodnie z ustawą o odpadach - definicja odpadów komunalnych jest następująca : odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady komunalne i odpady przemysłowe. Spalanie odpadów. Odzysk energetyczny.

. Przepisy prawne dotyczące unieszkodliwiania odpadów:
1. Ustawa z dn.31. stycznia 1980 r./ z późniejszymi uzupełnieniami / o ochronie i kształtowaniu środowiska.(Dz.U.nr 49 z 1994r)
a) zapewnia się ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska oraz tworzy warunki sprzyjające korzystaniu ze środowiska.

Odpady

Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi. Jednak dopiero w XX wieku stały się prawdziwie dużym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W wyniku działalności człowieka wytwarzane są odpady komunalne i przemysłowe.
Dane statystyczne podają, że na składowiskach i hałdach przemysłowych w Polsce jest umieszczone ok.

Odnawialne źródła energii

Żyjemy w czasach charakteryzujących się gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na energię pod różnymi postaciami.
Dalsza egzystencja człowieka i jego rozwój uzależniony jest w głównej mierze od energii, można by rzec, że człowiek stał się jej niewolnikiem. Brak energii, choćby częściowy, spowodowałby niewyobrażalne wręcz katastrofalne skutki.