Dioksyny

Dioksyny należą do grupy chlorowanych węglowodorów aromatycznych. Ich szkodliwe działanie polega głównie na zakłóceniu funkcji wydzielania wewnętrznego hormonów sterydowych, co skutkuje obniżeniem płodności, trudnościom w zachodzeniu i utrzymaniu ciąży, a nawet bezpłodnością. Mogą też powodować zakłócenie procesu repliki kodu genetycznego.

Na podstawie danych statystycznych dotyczących rejonów uprzemysłowionych Polski (Śląsk), gdzie wzrost bezpłodności i poronień dochodzi do 30% wnioskuje się, że może się do tego przyczynić właśnie zwiększona zawartość dioksyn w tym środowisku.
Duże stężenie dioksyn ma też działanie alergiczne, szczególnie skórne.

Konsekwencje szkodliwego działania dioksyn zależą od czasu ekspozycji i wielkości dawki. Działanie dioksyn ma charakter skryty początkowo niezauważalny i daje znać o sobie po dłuższym okresie czasu.

Główną drogą dostawania się dioksyn do organizmu człowieka jest pożywienie, a miejscem ich kumulacji jest tkanka tłuszczowa. Ponad 90% masy dioksyn występujących w tkance człowieka pochodzi właśnie od zanieczyszczonej nimi żywności.
Wg ustaleń WHO dopuszczalna dzienna dawka dioksyn przyjmowana z pożywieniem nie może przekroczyć 0,004 ng/m3.
Ilość ta zależy od diety i zawartości dioksyn w spożywanych produktach w odniesieniu do 1 kg tłuszczu występującego w tym produkcie.
Odniesienie zawartości dioksyn do tłuszczy wynika z ich bardzo dobrej w nich rozpuszczalności w przeciwieństwie do wody w której rozpuszczają się bardzo słabo.

Produkty spożywcze zawierające tłuszcz pochodzenie zwierzęcego mają znacznie więcej dioksyn aniżeli pochodzenia roślinnego. Niezależnie, rośliny uprawiane na wolnym powietrzu w terenach przemysłowych narażone są na opad pyłu zawierającego dioksyny (np. sałata). Dotyczy to szczególnie też terenów gdzie wypala się trawę, słomę, liście, gałęzie itp.
Także sposób przyrządzania pożywienia wpływa na zawartość w nich dioksyn. Jeśli np. wołowina zawierająca 1 ng dioksyn w 1 kilogramie tłuszczu będzie poddana smażeniu w temp. 280oC lub grilowaniu na otwartym ogniu, to po tej obróbce będzie zawierać do 50 ng dioksyn (50 x więcej !).

W trosce o eliminowanie produktów żywnościowych o nadmiernej ilości dioksyn, od 01.01.2005 r. będą musiały one być badane na ich zawartość . Są to badania bardzo drogie i mogą je wykonywać tylko specjalistyczne laboratoria chemiczne co niewątpliwie wpłynie na wzrost cen badanych produktów.
Głównym źródłem dioksyn w środowisku naturalnym jest niekontrolowane spalanie odpadów komunalnych, co ma miejsce w piecach domowych, przestarzałych spalarniach bez oczyszczania spalin, w spalaniu odpadów na wolnym powietrzu.
Badania składu spalin z pieców domowych wykazały, że stężenie w nich dioksyn wynosi średnio 20 ng/m3, a np. palący się śmietnik jest źródłem 100 ng/m3.

Problem ten dotyczy zarówno środowisk miejskich jak i wiejskich. Dla porównania stężenie dioksyn we współczesnych spalarniach odpadów komunalnych nie przekracza 0,1 ng/m3, tj. 200 x mniej.
Ciągle jeszcze ten sposób pozbywania się odpadów komunalnych jest dominujący, co wynika z chęci ograniczenia wydatków na ich wywóz. Wynika to również z małej świadomości społecznej z konsekwencji tego działania.
Źródłem emisji są też huty żelaza i metali kolorowych, przetwórnie surowców wtórnych, odcieki z wysypisk komunalnych, niesprawne silniki spalinowe itd.

Produkty spalania i środki ochrony roślin zawierające dioksyny pozostające w glebie przedostają się do płodów rolnych, a w dalszej kolejności do organizmów zwierząt hodowlanych będących źródłem pożywienia człowieka.
Także dioksyny dostające się do wód gruntowych pozostają w glebie na długie lata.
Skutki szkodliwego działania dioksyn uderzają szczególnie w przyszłe pokolenia. Człowiekowi zatem w obecnej rzeczywistości musi towarzyszyć świadomość odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami.

Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia obecności dioksyn w środowisku naturalnym do których można zaliczyć: budowę spalarni odpadów komunalnych spełniających stosowne przepisy, recykling odpadów komunalnych (kolorowe pojemniki), akcje uświadamiające i edukacyjne w postępowaniu z odpadami komunalnymi (szkoły), lokalne działania proekologiczne dotyczące postępowania z odpadami prowadzone przez samorządy terenowe, ograniczenie ilości produktów zawierających znaczną liczbę organicznych związków chloru np. papieru, impregnatów drewna, zaprzestanie produkcji samochodów, których silniki są zasilane etyliną itd.
Ale bez odpowiedzialnego i aktywnego stosunku człowieka do poruszonego problemu wszelkie działania proekologiczne nie odniosą spodziewanego skutku.

Related Articles