Dlaczego teren Legnicko - Głogowski jest obszarem klęski ekologicznej?

Miedź jest surowcem poszukiwanym na rynkach światowych i mającym szerokie zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. Złoża miedzi występują w skałach o różnym składzie chemicz-nym i różnej zawartości czystego metalu w rudzie. W Polsce bogate złoża rudy miedzi występują w rejonie Gło-gowa, Legnicy, Lubinia, Polkowic i Ścinawy. Długi czas wydobywano i wytapiano rudy miedzi bez dostatecznej troski o stan środowiska naturalnego. Doprowadziło to teren zagłębia Legnicko - Głogowskiego do wyniszcze-nia, określanego mianem klęski ekologicznej. Ruda, którą się wydobywa na różnych głębokościach to przede wszystkim siarczki lub węglany miedzi (CuCO3). Puste miejsca po wydobytej rudzie to wyrobiska; powodują one naruszenie równowagi sił. Co może z kolei prowadzić do tzw. tąpnięć lub zawałów. Skutkiem tąpnięć jest obsuwanie się ziemi, wyrwy i szczeliny, a także pęknięcia domów, jezdni, a nawet zawalenia się niektórych bu-dowli o słabej lub starej konstrukcji. Skutkiem zaś zawałów są wypadki górnicze w kopalniach które co roku za-bijają w Polsce kilkudziesięciu górników. Region Legnicko - Głogowski także dotknięty jest tymi klęskami. Za-rządy kopalni próbują zmniejszyć skalę zagrożeń, wypełniając wyrobiska wodą lub piachem, ale jest to czynność bardzo kosztowna i w dobie gospodarki rynkowej coraz rzadziej stosowana.

Już w procesie wytopu miedzi wydostają się do atmosfery przez kominy i nie tylko różne substancje, zwłaszcza zaś dwutlenek siarki, tlenek węgla i znaczne ilości pyłów. Dwutlenek siarki w atmosferze przechodzi po pewnym czasie w trójtlenek siarki i łączy się z wodą, dając zawiesinę drobnych kropelek kwasu siarkowego. Tlenki siarki powstające przy wielu procesach przemysłowych powodują bóle głowy, torsje, podrażnienia ukła-du oddechowego (chroniczne astmy, bronchity) i zaburzenia w nerkach i wątrobie, powodujące patologiczne zmiany w tych narządach.
W rejonie Legnicy, Głogowa, Lubina (tu jest największa giełda samochodowa w zachodniej Polsce), Polkowic, Ścinawy ruch samochodowy jest bardzo duży a co za tym idzie jest bardzo dużo związków ołowiowych. Najbar-dziej wrażliwe i narażone na ołów są dzieci. Niepokój budzi także rakotwórcze działanie tego pierwiastka.

Wszystkie zakłady przemysłowe muszą mieć własną oczyszczalnię ścieków, (oczyszczalnie dzielimy na: me-chaniczne, chemiczne i biologiczne) ale nie wszystkie są nowoczesne i nie w pełni oczyszczają ścieki.
Przy kopalniach niekiedy są olbrzymie hałdy, składowiska kamieni, piachu, gliny pyłów i różnych związków nie zawierających już miedzi; przy hutach zaś są hałdy żużla, które w roztopach także glebę i zatru-wają pobliskie strumienie stawy i rzeki.
Do jezior podobnie jak do rzek, doprowadza się ścieki z otaczających zakładów przemysłowych za-wierające różnorodne związki toksyczne. Dostają się do nich ponadto substancje użyźniające i toksyczne stoso-wane w rolnictwie. Substancje toksyczne powodują m.in. wyniszczanie wielu najbardziej wrażliwych gatunków roślin i zwierząt.

Reasumując, można powiedzieć, że życie ludzi w Zagłębiu Legnicko - Głogowskim jest bardzo cięż-kie. Jedzą niezbyt zdrową żywność, oddychają zatrutym powietrzem, piją wątpliwej wartości wodę, dlatego cho-rują nie tylko dzieci, ale także ludzie starsi. Stąd też starają się możliwie często wyjeżdżać w inne rejony Polski aby zregenerować siły i leczyć nabyte w ich rejonie dolegliwości.

Related Articles