Geografia

Bezrobocie - sposoby walki z bezrobociem w Polsce

O interesy pracowników musi zadbać państwo czyli rząd RP. Rząd powinien w pierwszej kolejności starać się ograniczyć bezrobocie oraz następnie, w nie mniejszym stopniu, powinny to robić samorządy lokalne (ważna jest właściwa współpraca tych dwu organów)

Działania rządu:
- upusty w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe stanowiska pracy
- uznanie całości lub części obowiązkowej składki na ZUS jako podatku od wartości dodanej pracy (zrównanie pracy z innymi towarami)
- stworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia
- ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm
- wspieranie drobnych i średnich przedsiębiorstw
- polityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnienia
- zwolnienia z płatności VAT przy eksporcie
- skracanie czasu pracy

Działania samorządów (w zależności od możliwości):
- przyciąganie kapitału (głównie zagranicznego), ale bez popadania w skrajność i liczenia na cud wielkich inwestorów z Zachodu
- stawianie na drobne i średnie przedsiębiorstwa oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami
- stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju firm (głównie drobnych) na swoim terenie
- mądre korzystanie z unijnych dotacji (np.

Bezrobocie w Polsce

I. Definicja bezrobocia

Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem.

Bezrobocie w Polsce

Na początek przypomnienie, co to jest bezrobocie:
Bezrobocie jest zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia.
Wyróżnia się:
- bezrobocie frykcyjne
- bezrobocie strukturalne,
- bezrobocie technologiczne przyczyną
- bezrobocie klasyczne
- bezrobocie koniunkturalne

1)Przyczyny bezrobocia w Polsce:
Główną przyczyną wystąpienia bezrobocia w Polsce było Przekształcenie ustroju gospodarczego w 1989 roku przez Leszka Balcerowicza, który ten plan opracował.

Bezrobocie w Polsce po II w. św.

Bezrobocie jest to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i poszukujących jej. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczjąca liczba wolnych miejsc pracy w stosunku do ilości ubiegających się o nie. Przyczynami bezrobocia mogą być również: wadliwa organizacja rynku pracy, brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych, oferowanie zbyt niskich stawek płac (np.

Bezrobocie, bariery osadnictwa, czynniki sprzyjające zaludnieniu, przyczyny migracji, rozwój demograficzny.

1.Przyczyny bezrobocia.
POLSKA:
- upadek zakładów przemysłowych (GOP)
- upadek PGR-ów
- wzrost wydajności pracy (2x więcej węgla)
- przekształcenie własności państwowej na prywatną
(prywatyzacje)
- restrukturyzacja gosp. I przejście z gosp.
Centralnie-planowanej do „wolnego rynku”
- wadliwy system ubezpieczeń pracowników
KRAJE WYSOKO ROZWINIĘTE:
- przyjmowanie do pracy obcokrajowców – informatyzacja
- prywatyzacje zakładów pracy
- wykorzystywanie do pracy maszyn zamiast rąk
- napływ imigrantów
- rozwój multimedialny w branży telekomunikacyjnej
- duża konkurencja na rynku pracy osób o wysokich
klasyfikacjach zawodowych
- przenoszenie miejsc pracy do krajów „łatwej siły roboczej”
- trudności budżetowe
KRAJE III ŚWIATA:
- brak zakładów pracy, gdzie można zatrudnić ludzi
- brak wykształcenia ludzi do pracy
- brak środków na płacenie pensji
- wysoki przyrost naturalny
- nieudolne, skorumpowane rządy
- niezdolność do pracy w wyniku niedożywienia i chorób

2.