Geografia

Cechy sieci rzecznych w Polsce, Typy jezior, pochodzenie, Zbiorniki antropogeniczne, znaczenie

Cechy sieci rzecznych w Polsce;
trzy obszary;gory, wyzyny, pojezierza
a) uklad sieci nawiazuje do rzeby terenu,spadku terenu i budowy geologicznej oraz wykorzystuje pradoliny polodowcowe
b) obszary źrodliskowe to; gory,wyzyny,pojezierza( glownie z moren czolowych)
c) dorzecza: Wisly i Odry, rzeki pobrzeza, dorzecze Niemna: dorzecze Dniepru Dniestru Łaby Dunaju
? Morza Bałtyckiego - 99,7%:
o dorzecze Wisły - 55,7%; o dorzecze Odry - 33,9%; o rzeki pobrzeża bałtyckiego - 9,3%; o dorzecze Niemna - 0,8%;
? Morza Czarnego:
o dorzecze Dunaju (Orawa) o dorzecze Dniestru;
? Morza Północnego:
o dorzecze Łaby (Izera, Orlica).

Cechy klimatu Polski

Wpływ na pogodę i klimat mają przede wszystkim masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego. Powietrze polarno-morskie latem przynosi zachmurzenie, ochłodzenie i wzrost wilgotności, natomiast zimą powoduje ocieplenie i częste mgły. Powietrze polarno-kontynentalne o cechach przeciwnych do morskiego kształtuje słoneczną i upalną pogodę latem i mroźną zimą.

Cechy układu słonecznego

Układ Słoneczny narodził się z wirującego obłoku gazowo - pyłowego około 4,6 mld lat temu. Za sprawą działania sił grawitacji obłok ten był wprawiany w coraz większą rotację pod wpływem której przybrał kształt dysku, natomiast w jego centrum powstawała gazowa kula. Temperatura jaka panowała w środkowej części obłoku była tak duża, że nastąpił zapłon reakcji jądrowych i narodziło się Słońce.

Cechy budowy geologicznej Polski.

Cechy budowy geologicznej Polski
a)podział na jednostki geologiczno-tektoniczne
-prekambryjska platforma paleozoiczna wschodnio-europejska
-platforma paleozoiczna i paleozoiczne masywy orogeniczne
-obszary fałdowań alpejskich
b)mozaikowatość w budowie geologicznej
c)różnowiekowość i różnorodność tektoniczna budowy geologicznej Polski
d)przez Polskę przechodzi ważna granica oddzielająca obszar platform wschodnio-europejskiej od młodych struktur fałdowych
Podział Polski na jednostki geologiczno-tektoniczne
a)jednostki platformy wschodnio-europejskiej
-wzniesienie Łeby
-obniżenie perybałtyckie
-niecka Brzeźna
-wzniesienie mazursko-suwalskie
-obniżenie podlaskie
-wzniesienie podlaskie
-obniżenie nadbużańskie
b)jednostki tektoniczne platformy paleozoicznej
-wał kujawsko-pomorski
-niecka łódzka
-niecka miechowska
-niecka mogileńska
-niecka szczecińska
-monoklina przedsudecka
-monoklina śląsko-krakowska
c)obszary fałdowań alpejskich w Polsce
-zapadlisko przedkarpackie
-Karpaty
-Pieniny
-Tatry
Powierzchnia Polski
-nachylenie obszaru z południowego wschodu ku północnemu zachodowi
-zdecydowana przewaga nizin (zajmuja91%)
-równoleżnikowa pasowość rzeźby czyli wyżyny i góry (zajmują 6,5%)
-występowanie rzeźby wysokogórskiej napołudniu kraju (2,5%)
-istnienie rozległego krajobrazu staro glacjalnego w środkowej Polsce i krajobrazu młodo glacjalnego na obszarze ostatniego zlodowacenia
Przebieg zlodowacenia plejstoceńskiego w Polsce
Są 3 zlodowacenia glacjały i 3 interglacjały
a)zlodowacenie południowo-polskie
b)interglacjał wielki
c)zlodowacenie środkowopolskie
d)interglacjał emski
e)zlodowacenie północnopolskie –bałtyckie
Czynniki komatyczne
a)masa powietrza
b)położenie
c)odległość od wody
d)wysokość nad p.

Cechy demograficzne społeczeństwa polskiego.

Z bilansu ludności sporządzonego przez GUS dla okresu 1946 - 1996 wynika, że w ostatnim półwieczu nastąpił przyrost ludności o 62%. Szczególnie duże zmiany nastąpiły w liczbie ludności miejskiej, gdyż liczba mieszkańców miast w tym okresie uległa potrojeniu. Liczba mieszkańców wsi zmalała w II połowie XX w.