Geografia

Charakterystyka gospodarcza hiszpanii

1 rolnictwo
a. struktura użytkowa gróntów
b. produkcja roślinna
c. produkcja zwierzęca
2 ryboustwo
3 leśnictwo
4 górnictwo
a. zasoby surowców mineralnych
b. zagłębia surowcowe
5 energetyka
6 przemysł przetwurczy
a. gałęzie przemysłu
b.

Charakterystyka gospodarcza Niziny Mazowieckiej

Przemysł daje zatrudnienie ponad 420 tys. osób, z czego prawie połowa pracuje w elektromaszynowej grupie gałęzi. Przemysł elektromaszynowy Niziny Mazowieckiej reprezentowany jest przez różnorodne jego rodzaje, z wyraźną dominacją gałęzi maszynowej, środków transportu, elektrotechnicznej oraz elektronicznej.

Charakterystyka gminy Sucha Beskidzka

1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Miasto Sucha Beskidzka, stolica Powiatu Suskiego, położone jest w południowo-zachodniej części Województwa Małopolskiego.
Jak wynika z nazwy leży ono w Beskidach, w widłach rzek Skawy i jej dopływu Stryszawki. Położenie miasta w głębokiej dolinie oddzielającej od północy pasmo Beskidu Makowskiego od Beskidu Małego jest szczególnie atrakcyjne.

Charakterystyka gleb

Tundrowe – tworzą się w klimacie subpolarnym, są płytkie i słabo wykształcone ze względu na wieloletnią zmarzlinę; uprawy jęczmienia i ziemniaków

Bielicowe – tworzą się w klimacie umiarkowanym chłodnym na piaskach porośniętych lasami iglastymi. Słabo rozwinięty poziom próchniczny i dobrze wykształcony poziom wymywania w postaci jasnej wstęgi kwarcowej pyłu i piasku.

Charakterystyka geologiczna Gór Świętokrzyskich.

Trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich odsłania się na obszarze o długości przekraczającej 100 km i szerokości ok. 40 km, ciągnącym się od okolic Chęcin w kierunku Sandomierza. Główny udział w jego budowie geologicznej mają utwory kambru i dewonu. Wychodnie skał tego wieku zajmują ponad 80% powierzchni i odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu rzeźby.