Geografia

Cechy gospodarki światowej - Globalizacja

Globalizacja gospodarki, tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swoboda możliwości przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929 roku na Wall Street, kiedy nastąpiło powszechne załamanie. Obecnie struktura ekonomiczna świata jest jeszcze bardziej skomplikowana, a wielkość i siła więzi stanowi o konieczności wspólnego rozwiązywania problemów.

Cechy demograficzne społeczeństwa polskiego.

Z bilansu ludności sporządzonego przez GUS dla okresu 1946 - 1996 wynika, że w ostatnim półwieczu nastąpił przyrost ludności o 62%. Szczególnie duże zmiany nastąpiły w liczbie ludności miejskiej, gdyż liczba mieszkańców miast w tym okresie uległa potrojeniu. Liczba mieszkańców wsi zmalała w II połowie XX w.

Cechy budowy geologicznej Polski.

Cechy budowy geologicznej Polski
a)podział na jednostki geologiczno-tektoniczne
-prekambryjska platforma paleozoiczna wschodnio-europejska
-platforma paleozoiczna i paleozoiczne masywy orogeniczne
-obszary fałdowań alpejskich
b)mozaikowatość w budowie geologicznej
c)różnowiekowość i różnorodność tektoniczna budowy geologicznej Polski
d)przez Polskę przechodzi ważna granica oddzielająca obszar platform wschodnio-europejskiej od młodych struktur fałdowych
Podział Polski na jednostki geologiczno-tektoniczne
a)jednostki platformy wschodnio-europejskiej
-wzniesienie Łeby
-obniżenie perybałtyckie
-niecka Brzeźna
-wzniesienie mazursko-suwalskie
-obniżenie podlaskie
-wzniesienie podlaskie
-obniżenie nadbużańskie
b)jednostki tektoniczne platformy paleozoicznej
-wał kujawsko-pomorski
-niecka łódzka
-niecka miechowska
-niecka mogileńska
-niecka szczecińska
-monoklina przedsudecka
-monoklina śląsko-krakowska
c)obszary fałdowań alpejskich w Polsce
-zapadlisko przedkarpackie
-Karpaty
-Pieniny
-Tatry
Powierzchnia Polski
-nachylenie obszaru z południowego wschodu ku północnemu zachodowi
-zdecydowana przewaga nizin (zajmuja91%)
-równoleżnikowa pasowość rzeźby czyli wyżyny i góry (zajmują 6,5%)
-występowanie rzeźby wysokogórskiej napołudniu kraju (2,5%)
-istnienie rozległego krajobrazu staro glacjalnego w środkowej Polsce i krajobrazu młodo glacjalnego na obszarze ostatniego zlodowacenia
Przebieg zlodowacenia plejstoceńskiego w Polsce
Są 3 zlodowacenia glacjały i 3 interglacjały
a)zlodowacenie południowo-polskie
b)interglacjał wielki
c)zlodowacenie środkowopolskie
d)interglacjał emski
e)zlodowacenie północnopolskie –bałtyckie
Czynniki komatyczne
a)masa powietrza
b)położenie
c)odległość od wody
d)wysokość nad p.

Cechy układu słonecznego

Układ Słoneczny narodził się z wirującego obłoku gazowo - pyłowego około 4,6 mld lat temu. Za sprawą działania sił grawitacji obłok ten był wprawiany w coraz większą rotację pod wpływem której przybrał kształt dysku, natomiast w jego centrum powstawała gazowa kula. Temperatura jaka panowała w środkowej części obłoku była tak duża, że nastąpił zapłon reakcji jądrowych i narodziło się Słońce.

Bryza

Bryza - wiatr wiejący na wybrzeżu morskim. Zmiany kierunku wiatru, występujące w rytmie dobowym, wywołane są różnicami w nagrzewaniu się lądu i morza. W dzień ląd nagrzewa się szybciej niż woda, dlatego cieplejsze powietrze nad lądem unosi się, a na jego miejsce pojawia się chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze znad morza.