Charakterystyka Wód Wszechoceanu

Charakterystyka wód wszechoceanu:

Wszechoceanem – nazywa się zwarty obszar wód na powierzchni Ziemi , obejmujący wszystkie oceany wraz z połączonymi z nimi morzami. W Polskiej geografii przyjmuje się istnienie trzech oceanów,: Spokojnego, Atlantyckiego i Indyjskiego.
Morza dzielimy na:
Przybrzeżne - np. Beringa, Ochockie, Andamańskie.
Śródlądowe - np. Śródziemne., Bałtyckie, Czerwone.
Międzywyspowe - np. Banda, Celebes, Sulu
Wyjątek:
Morze Sargassowe – jego granice tworzą prądy morskie i choć morze to dochodzi do głębokości kilkunastu kilometrów to żyją w nim gatunki płytkowodne, dzieje się tak za sprawą gęstej warstwy glonów tworzących pozorne dno.
Częściami mórz są zatoki, niektóre z nich bywają większe od wielu mórz. Do największych zatok należą: Hudsona, Perska, Meksykańska oraz Bengalska.
Zatoki znacznie oddzielone od morza nazywamy zalewami.

Fizyczne właściwości Mórz:

Temperatura- zależy od strefy klimatycznej.
Gęstość - zależy od jej zasolenia, temperatury i ciśnienia. Różnice gęstości wywołane różnicami temperatury i ciśnienia powodują ruch wody zarówno w układzie poziomym jak i pionowym, przyczyniając się do migracji wielu substancji mineralnych.

Pojemność cieplna – wody morskiej jest bardzo duża jednak nieco mniejsza od pojemności wody słodkiej, co jest spowodowane obecnością rozpuszczonych w oceanach substancji o niskiej pojemności cieplnej. Ta właściwość sprawia że oceany i położone w ich pobliżu obszary lądowe charakteryzują się niższymi rocznymi amplitudami temperatur powietrza.
Przewodnictwo cieplne - wody czyli jej zdolność do samorzutnego wyrównywania temperatury w całej masie jest niewielka. Woda jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła. Mimo to woda ogrzewa się bardzo szybko, a to dzięki konwekcji czyli pionowym ruchom wody, wywołanym różnicami temperatury.
Właściwości akustyczne - wody są ważną cechą wykorzystywaną do pomiarów głębokości i lokalizowania obiektów podwodnych. Średnia prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie morskiej jest około pięciokrotnie większa niż w powietrzu.
Przezroczystość wody - określa się za pomocą prostego uradzenie noszącego nazwa krążka Secchiego jest to biały krążek zawieszony na taśmie mierniczej.
Barwa Wody - może być bardzo różna, Zależy ona od warunków oświetlenia, głębokości morza, ilości i składu substancji rozpuszczalnych i zawieszonych, ilości i składu gatunkowego planktonu. Bioluminescencja - energia w postaci światła widzialnego wytwarzana przez np. nocoświetlika.
Ważnym składnikiem wody morskiej jest tlen, zawartość jego ma decydujące znaczenie dla rozwoju świata zwierzęcego. Produktywność wód chłodnych jest większa niż ciepłych.

Ruchy wody morskiej:

Falowanie - jest najbardziej typowym ruchem na obszarach morskich. Falowanie wiatrowe jest to ruch wody wzbudzony poziomym ruchem powietrza (wiatrem).
Prądy morskie - ich przyczyną są stałe wiatry (passaty). Wyróżniamy prądy cieple i zimne.
Pływy - jest to rodzaj fali powstającej w wyniku grawitacyjnego oddziaływania ciał niebieskich, takich jak Księżyc i Słońce.
Największe amplitudy pływów występują w czasie pełni w nowiu, kiedy wszystkie ciała niebieskie znajdują się w jednej linii. Nazywami je pływami syzygizyjnymi. (przeciwieństwem ich są kwardrowe)
Podsumowując:
1. Wszechocean to zwarty obszar wód na powierzchni Ziemi.
2. Wszechocean obejmuje oceany wraz z połączonymi z nimi morzami.
3. Zasolenie mórz jest przestrzennie zróżnicowane i zależy od tempa parowania, wielkości opadów i ilości dopływającej z lądu wody.
4. Woda morska podlega nieustannym ruchom.
5. Przyczyną większości powierzchniowych prądów morskich są stałe wiatry – pasaty.
6. Pływy są spowodowane siłami przyciągania Księżyca i Słońca.

Zachęcam do pobrania wersji .doc jest ona bardziej przejrzysta. Mile widziane komentarze. :)

Related Articles