PO

PO - Rany

Raną nazywamy przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych organizmu (skóry, błon śluzowych, spojówek) na skutek urazu mechanicznego, termicznego lub chemicznego. Oceniając stan życia poszkodowanego, trzeba brać pod uwagę: a) umiejscowienie rany (w pobliżu jakich narządów, ścięgien lub dużych naczyń krwionośnych znajduje się rana), b) wielkość rany (rozległość – powierzchnia zranienia), c) głębokość, wygląd oraz kształt brzegów rany.

PO - Zadania obrony cywilnej

Zadania obrony cywilnej i zasady jej dzialania określane sa ustawa „O powszechnym obowiązku obrony RP” i „O urzedzie ministra spraw wewnętrznych i administracji” Obowiązek obywateli w zakresie OC polega na odbywaniu: służby w obronie cywilnej, PO młodzieży szkolnej, szkolenia w powszechnej samoobronie ludności Zadania humanitarne OC: ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami działań zbrojnych i kles żywiołowych, zapewnienie ludności warunkow do przetrwania , udzielania pierwszej pomocy Podstawowe zadania OC w czasie pokoju: ochrona ludności, zakładów pracy, dobr kultury , ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym, usuwanie skutkow klesk żywiołowych Do realizowania tych zadan konieczne jest: planowanie ochrony ludności, stwarzanie warunkow do wykrywania zagrożeń i ostrzegania oraz alarmowania ludności, przygotowanie schronow i utrzymywanie ich w gotowości do uzycia, gromadzenie środków indywidualnej ochrony dla jednostek organizacyjnych OC i ludności, szkolenie kadr kierowniczych administracji rzadowej, oraz żołnierzy OC zasada prymatu układu terytorialnego struktura OC to trójstopniowy podzial terytorialny kraju (gmina, powiat, województwo)- odpowiedzialność za decyzje ponosi wladza szczebla terytorialnego.

PO - Zasady przemieszczania poszkodowanych

Zasady przemieszczania poszkodowanych. Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe. Warunkiem uniknięcia dodatkowych urazów u poszkodowanego, poszkodowanego także zabezpieczenia zdrowia ratownika jest przestrzeganie zasad: a) nie wolno przesuwać poszkodowanego, jeśli nie jest to konieczne, b) poszkodowanego przytomnego trzeba informować o ty, co się zamierza zrobić, aby umożliwić współpracę i uniknąć niepokoju, c) zawsze trzeba się upewnić czy wszyscy pomocnicy wiedzą, co robić, aby współdziałanie było sprawne, d), gdy kilka osób przenosi poszkodowanego, wówczas tylko jedna wydaje polecenia.

PO - Zasady zachowania się w przypadku zagrożeń chemicznych

Zasady zachowania się w przypadku zagrożeń chemicznych

Na samym początku wartałoby napisać, co to jest zagrożenie. A więc zagrożenie to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę lub sytuacja, w której może ulec osłabieniu lub uszkodzeniu zdrowie człowieka, np.

PO - alarmy

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Trzeba włączyć radio lub TV, aby dowiedzieć się, co się stało i jak należy postępować. Gdy wyleje rzeka ludność przenosi się w bezpieczne miejsca, odpowiednio chroni dobytek, którego nie da się wywieźć. Gdy zapowiedziano gwałtowne wichury, to trzeba usunąć z otwartych pomieszczeń przedmioty, które może porwać wiatr.