WOS

Czy możliwe jest istnienie w pełni niezależnych masmediów. Uzasadnij.

Nikt nie ma wątpliwości, że media powinny być niezależne od władzy, sponsorów i wydawców. W dzisiejszym świecie ciężko niestety redaktorom, dziennikarzom wyzbyć się całkowicie tych wpływów ponieważ gdyby stracili wsparcie finansowe rządu czy w przypadku mediów prywatnych – sponsorów i inwestorów, sami nie mogliby utrzymać własnych stacji radiowych i telewizyjnych czy też czasopism.

Historia powstania Unii Europejskiej.

II wojna światowa spowodowała, iż zniszczeniu uległo wiele gospodarek krajów europejskich i w celu ratowania tych gospodarek większość rządów europejskich zaciągnęła poważne pożyczki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wojna natomiast spowodowała, że USA poważnie rozbudowały swój potencjał gospodarczy i po zakończeniu wojny rozpoczęły ekspansję na rynki europejskie, które stały się ich głównymi rynkami zbytu.

Mozaika partii politycznych w Polsce

1. Mozaika partii politycznych w Polsce – ich programy i charakterystyka.


Zanim dokonamy podziału i opisu partii politycznych występujących na arenie politycznej Polski należy przypomnieć, co oznacza termin: partia polityczna.
Partia polityczna jest to zorganizowana, społeczna grupa celowa, zmierzająca do uzyskania władzy w państwie poprzez obsadzenie najwyższych stanowisk państwowych ludźmi, którzy realizowaliby jej program polityczny.

Pojęcia

? Państwo- jest to organizacja powołana przez społeczenistwo - ludność żyjąca na danym terytorium- i wyposażona w suwerenna władze.

? Obywatelstwo- to prawny związek człowiek z państwem; będąc obywatelem danego państwa człowiek ma określone prawa i obowiązki np. prawo wyborcze i obowiązek ochrony ojczyzny.

Radni samorządu terytorialnego

Rada gminy jest podstawowym organem samorządu gminnego, wyłonionym w drodze wyborów. Jest wiec zasadnicza forma demokracji pośredniej w gminie. Ordynacja normuje sprawy zasad prawa wyborczego, podziału terytorialnego dla celów wyborów, sprawy spisów wyborców, komisarzy wyborczych i komisji wyborczych, zgłaszania kandydatów, kampanii wyborczej, ustalania wyników głosowania i ogłaszania wyników wyborów.