Chemia

Sposób wytwarzania karfentanylu i pokrewnych środków znieczulających

SPOSÓB WYTWARZANIA KARFENTANYLU I POKREWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH

Roztwór 60.5 g (0.929 mola) cyjanku potasu w 181 mL wody dodawano powoli do mieszanego roztworu 127 g (0.625 mola) 1-(β-fenetylo)-4-piperydonu i 87.1 g (0.935 mola) aniliny w 635 mL lodowatego kwasu octowego w 25-30°C.

Spis pojęć i zagadnień z chemii dla 3 klasy ("chemia dla gimnazjum", wyd. nowa era)

Związki organiczne - związki węgla występujące w żywych organizmach
Diament }odmiana alotropowa węgla
Grafit }odmiana alotropowa węgla
Fullereny }odmiana alotropowa węgla
Alotropia - występowanie tego samego pierwiastka w odmianach
różniących się od siebie budową wewnętrzną
Szereg homologiczny - szereg związków organicznych o
podobnej budowie i właściwościach, w którym każdy człon
posiada o jedną grupę -CH2- więcej niż poprzedni
Kraking - sposób otrzymywania benzyny syntetycznej, polegający
na pękaniu długich łańcuchów węglowych w węglowodorach i
powstawaniu cząsteczek o krótszych łańcuchach węglowych
Węglowodory nienasycone - związki organiczne węgla z wodorem,
zawierające w cząsteczkachwiązanie wielokrotne pomiędzy atomami węgla
Wiązanie wielokrotne - podwójne lub potrójne wiązanie występujące w
cząsteczkach związków organicznych
Polimeryzacja - reakcja łączenia się pojedyńczych cząsteczek związku
chemicznego (monomerów) w wielkocząsteczkowy produkt - polimer
Katalizator - substancja zwiększająca szybkość reakcjii chemicznych
Biodegradacja - proces naturalnego rozkładu zanieczyszczeń, w
którego wyniku powstają substancje przyjazne środowisku przyrodniczemu
Węglowodory nasycone i nienasycone ulegają reakcjom spalania:
-całkowitego, dając produkty: CO2 i H2O
-półspalania, dając produkty: CO i H2O
-niecałkowitego, dając produkty: C i H2O
Alkany CnH2n+2 - węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki
zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla.

Sposoby oczyszczania rudy metali

Metale znano wcześniej niż nauczono się otrzymywać je z rud. Już w czasach prahist. Wyrabiano przedmioty użytkowe z miedzi rodzimej, złota, srebra oraz żelaza meteorytowego (znaleziska z terenu Egiptu i z Ur. w Mezopotamii, IV–III tysiąc. p.n.e.). Za początek hutnictwa można uważać otrzymywanie miedzi z rudy w ognisku (ok.

Sposoby techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na substancje toksyczne

W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy różnych związków chemicznych, przy czym każdego roku przybywa średnio około 600 nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką toksyczność lub silne działanie utleniające czy też wybuchowe i łatwopalne. Zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt ze strony tych substancji chemicznych jest duże w wypadku awarii lub przypadkowego uwolnienia się ich w dużej ilości do atmosfery i do gleby.

Sposoby usuwania zanieczyszczeń- uzdatniania wody.

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne.

Podlegają jemu ciała nierozpuszczalne, czyli zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. W oczyszczalniach mechanicznych wykorzystuje się procesy cedzenia, filtrowania, osiadania (sedymentacji) i wznoszenia (flotacji).