Fizyka

Rola tarcia i oporów ruchu w życiu człowieka

Tarcie jest bardzo powszechne w technice, oraz przyrodzie. Jest ono przede wszystkim potrzebne do poruszania się ciał, oraz istot żywych, bowiem siły tarcia powstrzymują nas od upadku i m.in możemy też poruszać się do przodu.
Wszystkie ciała poruszając się napotykają opór ruchu ze strony środowiska, w którym sie poruszają.

Ropa Naftowa - destylacja

Ropa naftowa- destylacja

Ropa Naftowa
Ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także org. związki siarki, tlenu, azotu, związki metaloorg, oraz składniki mineralne: związki żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali; ma barwę żółtobrunatną, zielonkawą lub czarną, bardzo rzadko bywa bezbarwna lub czerwonawa; gęstość 0,73–0,99 g/cm3, wartość opałowa 38–48 MJ/kg.

Rozpad alfa i rozpad beta.

Alfa rozpad, rozpad jądra atomowego z emisją cząstki alfa. Po rozpadzie alfa powstaje jądro atomowe o liczbie masowej A mniejszej o 4 i liczbie atomowej Z mniejszej od 2 względym tych liczb dla jądra pierwotnego. Rozpadowi alfa ulegają najczęściej ciężkie pierwiastki promieniotwórcze oraz niektóre izotopy promieniotwórcze pierwiastków ziem rzadkich.

Rozszczepienie światła białego w pryzmacie.

Pomiary prędkości światła monochromatycznego w ośrodkach materialnych dowodzą, że prędkość światła w ośrodkach zależy od częstotliwości światła. Zjawisko to nazywamy dyspersją światła. Tylko w próżni prędkości wszystkich fal elektromagnetycznych są jednakowe.
Zależność prędkości fali od częstotliwości nie jest jednakowa dla wszystkich ośrodków.

Rozszerzalnosć termiczna ciał

W języku potocznym dla pojęcia „ciepła” używa się określeń typu „jest mi ciepło”, lub „Marta ma dzisiaj ciepłe czoło – pewnie będzie miała gorączkę”. Warto jednak wiedzieć, że z naukowego rozumienia terminu „ciepła” te określenia znaczy co innego. Konflikty pomiędzy używanym potocznie pojęciem ciepła, a jego fizycznym znaczeniem mogą nieraz spowodować pewne zamieszanie w rozumieniu zjawisk termodynamicznych.