Fizyka

Ruch ładunku elektrycznego w polu magnetycznym.

Pole magnetyczne – właściwość przestrzeni polegająca na tym, że jeżeli w tej przestrzeni umieścimy magnesy lub przewodniki, przez które przepływa prąd elektryczny lub poruszające się ładunki elektryczne, to będą na nie działały siły magnetyczne.
Siłę działającą na przewodnik, przez który przepływa prąd elektryczny umieszczony w polu magnetycznym, nazywamy siłą elektrodynamiczną.

Ruch zmienny i przyspieszenie

1. Ruch zmienny

Kiedy prędkość ruchu zmienia się, tzn. rośnie lub maleje, ruch taki nazywamy ruchem zmiennym.

Jeśli wartość prędkości rośnie, ruch nazywamy przyspieszonym, a jeśli maleje - opóźnionym.

W ruchu zmiennym są dwa rodzaje prędkości: prędkość średnia (vśr) i prędkość chwilowa (v).

Ruch zmienny

Ruch jednostajnie przyspieszony po linii prostej
aśr=ΔV / Δt
V=V0 + aΔt
Jeśli V0=0 to V=aΔt
Przemieszczenie
x=x0 + V0t + at2/2
drogi przebyte w ciągu pierwszej, drugiej, trzeciej sekundzie ruchu
S1:S2:S3=1:3:5
Drogi przebyte w pierwsze

Ruch w świetle historii

1. Teoria Demokryta:
Wychodził z założenia, ze w przyrodzie istnieją atomy i jest och nieskończenie wiele, maja rożne formy i maja zdolność do łączenia się w ciała, są one nie podzielne, niezmienne i wieczne. Potrafiła się łączyć z innymi atomami za pomocą haków i zaczepów, poruszają się w próżni.

Ruch jednostajny

Ruch jednostajny


RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY

1. Torem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest linia prosta.

2. W ruchu jednostajnym ciało w jednakowych przedziałach czasu pokonuje jednakowe odcinki drogi,

np.: Samochód w pierwszej sekundzie ruchu przejechał 20 metrów, w drugiej sekundzie ruchu przejechał kolejne 20 metrów i w trzeciej sekundzie ruchu kolejne 20 metrów.