Fizyka

Ruch jednostajnie prostoliniowy

1. Ruch

Ruchem nazywamy zmianę położenia jednego ciała względem innych ciał.

Ruch jest pojęciem względnym. Nie można mówić o ruchu nie mając co najmniej dwóch ciał do porównania. To samo ciało może być równosześnie w ruchu i spoczynku, np. człowiek jadący samochodem jest w stanie spoczynku względem samochodu, ale porusza się względem drogi.

Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostanie przyspieszony jest ruchem ze wzrastającą prędkością. Wzrasta ona w określony sposób, czyli jednostajnie inaczej liniowo.

Definicja ruchu
Ruch jest określony przez:

- prostoliniowy tor ruchu,

- jednostajny wzrost prędkości, czyli w jednakowych odcinkach czasu prędkość wzrasta o tę samą wartość.

Ruch jednostajny

Ruch jednostajny


RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY

1. Torem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest linia prosta.

2. W ruchu jednostajnym ciało w jednakowych przedziałach czasu pokonuje jednakowe odcinki drogi,

np.: Samochód w pierwszej sekundzie ruchu przejechał 20 metrów, w drugiej sekundzie ruchu przejechał kolejne 20 metrów i w trzeciej sekundzie ruchu kolejne 20 metrów.

Ruch jednostajny po okręgu

Jeśli torem ruchu ciała jest okrąg i ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa równe drogi (łuki), to ruch tego ciała nazywamy ruchem jednostajnym po okręgu.

Okres jest to czas, w którym ciało wykonuje jedno okrążenie. Okres oznaczamy literą T

Częstotliwość jest to ilość okrążeń w jednostce czasu (w 1 sekundzie).

Ruch jednostajny po okręgu- teoria i wzory

T- okres ruchu, czas zatoczenia jednego pełnego okręgu
Częstotliwość- ilość pełnych obiegów dookoła okręgu w ciągu 1 sekundy
f=1/T [Hz(herz)=1/s]
V=2PiR(obwód koła)/T- wzór na prędkość liniową
&- kąt alfa
ł- łuk
r- promień koła
&=ł/r [rad=m/m=1]- Miarą kąta & jest stosunek łuku wyciętego przez ramiona tego kąta z okręgu, którego środek pokrywa się z wierzchołkiem kąta promienia tego okręgu.