Ekonomia

Badania społeczne i ich specyfika– przedmiot i zakres badań społecznych

Badania społeczne stanowią próbę zrozumienia życia społecznego. Dwa filary nauki to logika i obserwacja. Oba te elementy odnoszą się do trzech głównych aspektów działalności nauk społecznych, teorii, gromadzenia danych i ich analizy. Teoria naukowa zajmuje się logiką, podczas gdy gromadzenie danych – obserwacją jako aspektem nauki.

Podstawy bankowości

I. FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO :
Emisyjna – emituje (wydaje) banknoty. Zwiększa to jego konkurencyjność oraz zdolność do udzielania kredytów. Poszczególne państwa przyznają uprawnienia emisji banknotów, (czyli biletów bankowych) jednemu bankowi, poddając kontroli rozmiary obiegu emitowanych banknotów.

Warunki wstępne projektowej organizacji firmy.

WPROWADZENIE
Organizacja projektowa jest powszechną formą działalności w krajach rozwiniętych, od lat ty¬pową metodą prowadzenia bardzo dużej liczby przedsięwzięć. W polskich organizacjach go¬spodarczych i politycznych podejście to dopiero z trudem toruje sobie drogę, jednak należy zakładać jego szerokie upowszechnienie się już w najbliższych 5 latach.

Badanie rynku

Badanie rynku – złożona aktywność badawcza, której celem jest zdobycie szerokiej wiedzy o konsumentach, konkurencji, produktach, efektywności reklamy i promocji, segmentacji dystrybucji i wielu innych zagadnieniach.
Bad.rynku obejmują:
*bad.stanu popytu i podaży oraz ceny,
*bad.