Ekonomia

Wpływ rządu i banku centralnego na gospodarkę.

Podmiotem gospodarczym, który może wpływać na funkcjonowanie gospodarki w celu osiągnięcia konkretnych celów, jakimi są choćby zmniejszenie stopy bezrobocia czy obniżenie inflacji, jest rząd. Wykorzystuje on w tym celu wiele instrumentów ekonomicznych i prawnych, na przykład przedkłada sejmowi projekty regulujące sferę gospodarczą czy też udziela koncesji.

Bankowość wykłady UG - zarządzanie

1. Bank i system bankowy, jego otoczenie oraz miejsce i rola w gospodarce rynkowej.

Sformułowanie pojęcia banku z makroekonomicznego punktu widzenia:
 w gospodarce rynkowej charakteryzującej się podziałem pracy wymiana produktów między podmiotami gospodarczymi odbywa się za pośrednictwem pieniądza;
 dla sprawnego zaopatrywania podmiotów gospodarczych w środki płatnicze oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania obiegu pieniężnego potrzebni są pośrednicy finansowi, do których zalicza się banki;
 banki wywierają istotny wpływ na alokację zasobów i dokonują takiego podziału kapitału, który zapewnia jego optymalne wykorzystanie;
 banki znajdują się pomiędzy zgłaszającymi popyt na pieniądz i jego podaż oraz nawiązują z nimi osobne stosunki umowne, oszczędzają im w ten sposób konieczność indywidualnego poszukiwania partnera dla pojedynczej transakcji co prowadzi do obniżki kosztów transakcyjnych.

Institute of Internal Auditors (IIA )

O Instytucie
The Institute of Internal Auditors (IIA Global) załozony w 1941 roku jako zawodowa organizacja audytorów wewnętrznych w Ameryce Północnej. Obecnie Instytut jest organizacją międzynarodową, skupiającą 85 000 członków będących wolontariuszami w sieci 230 oddziałów w 120 krajach świata.

Pojęcie budżetu państwa.

W literaturze finansowej istnieje wiele definicji budżetu. Wiekszośc z nich akcentuje tylko pewną stronę określonego zjawiska, jakim jest budżet. Natomiast określenie „budżet” może być używane w trojakim znaczeniu:

1) jako zasób pieniężny państwa
2) jako roczny plan gromadzenia i wykorzystywania zasobów środków pieniężnych gospodarki państwa
3) jako akt normatywny ( ustawa budżetowa) upowarzniający rząd państwa do gromadzenia dochodów oraz ich wydatkowania zgodnie z planowanymi w tym zakresie ustaleniami

W naszej pracy zajmiemy się określeniem budżetu jako planu finansowego państwa.

Wskaźniki z analizy ekonomiczno-finansowej - omówienie

1. Analiza pionowa bilansu.

Analiza pionowa bilansu polega na ocenie struktury majątku firmy (analiza aktywów) oraz na ocenie struktury kapitałowej firmy (analiza pasywów). Zmiana sumy bilansowej nie musi powodować zmiany struktury aktywów i pasywów. Brak zmiany struktury bilansu przy wzroście sumy bilansowej jest sytuacją korzystną dla firmy.