Ekonomia

Pojęcie i cechy przedsiębiorstw. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych.

1. Podmioty gospodarujące to wszystkie jednostki organizacyjne i gospodarstwa domowe istniejące w Polsce.
2. Podmioty gospodarki narodowej to osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące różnorodną działalność.
3.

Współczesne teorie ekonomiczne

Opracowane pytania na egz ze współczesnych teorii ekonomicznych na WSM w załączeniu

Bezrobocie


BEZROBOCIE. Stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistycznych centralnej i wschodniej Europy.

International Business

Let’s suppose that Illinois economy is block from the rest of the world. And people that are working in Illinois are corn farmers or oil producers. Also, let’s suppose there are two hundred labor hours. And lastly, there is only labor and it takes one hour to produce a barrel of oil or a bushel of corn.

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

Pod pojęciem samorządu rozumiemy zwykle ustalony prawem zakres kompetencji do zawiadywania własnymi sprawami w zakresie administracji państwowej, a także samodzielne wykonywanie pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym. Władza samorządowa jest formą władzy publicznej. Jako taka charakteryzuje się tym, że podmiotem jego (samorządu) jest określona przez przepisy prawa grupa ludzi, której członkostwo powstaje z mocy prawa.