Ekonomia

Proces gospodarczy i jego uczestnicy.

1. Procesem gospodarczym nazywamy stale powtarzającą się działalność ludzką polegającą na wytwarzaniu produktów i świadczeniu usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich.
2. Ogniwa procesu gospodarczego:
a) produkcja,
b) wymiana,
c) konsumpcja.
3. Produkcja to wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych przynoszących zyski producentom i zaspakajających potrzeby ludzkie.

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia

1. Makroekonomiczne mierniki gospodarki.

Do makroekonomicznych mierników gospodarki zaliczamy: PKB, PNB, dochód narodowy, stopę inflacji oraz stopę bezrobocia.
Dochód narodowy - uzyskany z działalności gospodarczej na terenie danego kraju w pewnym okresie, zwykle w 1 roku; miernikami dochodu narodowego są: produkt narodowy brutto (PNB), produkt narodowy netto (PNN) oraz produkt krajowy brutto (PKB); Oblicza się go przez odjęcie amortyzacji od PNB wyrażonego w cenach czynników produkcji.

Relacje inwestorskie

Narzędzia relacji inwestorskich na przykładzie Banku PEKAO SA.

Rekrutacja

REKRUTACJA

SPIS TREŚCI


WSTĘP ........................................................................................................4

ROZDZIAŁ I
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Krótki rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi.

Regulowanie rynku pracy

Funkcje i cele polityki zatrudnienia

Polityka zatrudnienia jest częścią polityki makroekonomicznej współczesnego państwa kapitalistycznego. Jest nią czynne oddziaływanie władz państwowych na rynek pracy pod kątem potrzeb gospodarki kraju oraz godzenia interesów pracodawców i pracobiorców.