Ekonomia

Rachunek kosztów

2. POJĘCIE RACHUNKU KOSZTÓW JAKO SYSTEMU PRZETWARZANIA
System informacyjny rachunkowości każdej jednostki gospodarczej zawiera względnie wyodrębniony podsystem, którego przedmiotem zainteresowania są ponoszone w jednostce koszty. Podsystemem tym jest systematycznie prowa?dzony rachunek kosztów stanowiący integralną część systemu rachunkowości jednostki.

REFORMIZM I REWIZJONIZM

REFORMIZM I REWIZJONIZM równolegle z marksizmem rozwijały się koncepcje socjalizmu reformistycznegoreformizm - kierunek socjalistyczny odrzucający teorię walki klas i rewolucyjnego obalenia kapitalizmu na rzecz jego stopniowych przemian na drodze reform - reformiści nazywani byli przez przeciwników oportunistami (oportunista - człowiek bez stałych zasad, przystosowujący się do okoliczności dla osobistych korzyści)pierwszym wybitnym zwolennikiem reformizmu był Niemiec Ferdynand Lassalle (1825-1864)Lassalle głosił koncepcję socjalizmu państwowego - państwo stanowi bowiem organizację ponadklasową całego społeczeństwa, która służy dobru powszechnemuLassalle odrzucał koncepcję rewolucji - według niego robotnicy mogli wymusić na państwie wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego i przeprowadzenie reform socjalnychrewizjonizm - nurt w marksizmie głoszący konieczność rewizji poglądów Marksapierwszą poważną próbę rewizji teoretycznych poglądów Marksa podjął Niemiec Eduard Bernstein (1850-1932), autor "Zasad socjalizmu i zadań socjaldemokracji" (1899)Bernstein stwierdził, iż wbrew prognozom Marksa kapitalizm nie chyli się ku upadkowi i nie zaostrza się walka klasowa, gdyż biedni wcale nie stawali się biedniejsi, a klasa średnia wcale nie zanikaBernstein zauważył, że systemy kapitalistyczne się demokratyzują, co łagodzi walkę klasowązdaniem Bernsteina wzrost płacy robotniczej mógł doprowadzić do ograniczenia, a nawet całkowitej likwidacji wyzysku jeszcze w ramach kapitalizmuBernstein odrzucił konieczność rewolucji, a w zamian proponował stopniowe przemiany kapitalizmu w socjalizm: ruch robotniczy powinien skupić swą uwagę na walce wyborczej o miejsca w parlamencie i mandaty w samorządzie terytorialnymz Bernsteinem polemizował w okresie II Międzynarodówki (powstała w 1889 roku, zawiesiła działalność na okres I wojny światowej) Niemiec Karol Kautsky (1854-1938), ale od 1917 roku stał się on zwolennikiem reformizmuna bazie rewizjonizmu uformowała się współczesna socjaldemokracja Michał A.

Płaca, jej istota i funkcje. Płaca nominalna i realna.

W naukach prawnych używa się określenia wynagrodzenie, które jest traktowane jako zapłata za wykonywanie pewnych czynności, zadań, robót czy usług. Wśród wszelkich wynagrodzeń wyodrębnia się wynagrodzenie za pracę. Stanowi ono zapłatę za szczególny rodzaj aktywności zawodowej podejmowanej w celach zarobkowych, realizowanych w ramach stosunku pracy, tj.

Pytania do egzaminu

1.definicja ekonomi makroekonomi i mikroekonomi
Eknomia jest to nauka o alokacji czyli rozdziale ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia potrzeb dzielimy ją na dwie grupy:
mikroekonomię- bada zachowanie konsumentów i podmiotów gospodarczych
makroekonomię- bada procesy zachodzące w całej gospodarce
2.

Przykładowe pytania na egzamin z Historii myśli ekonomicznej

Historia myśli ekonomicznej


1. Pojęcie liberalizmu.
2. Przedstaw i porównaj funkcję popytu na pieniądz w teorii Keynesa, neokeynesowskiej, monetarnej.
3. Dochodowa teoria pieniądza szkoły z Lambrigde.
4. Pojęcie wartości w szkole austriackiej i neoklasycznej.