Finanse Bankowość

Historia myśli ekonomicznej - ściąga

w załączniku

Wprowadzenie do finansów

FINANSE :
– zasoby pieniężne
- ogół zjaw.ekonomi.związanych z ruchem pieniądza, gromadzenia i rozdysponowania śr.pieniężnych.
– analiza proc.pieniężnych.
FINANSE PRYWATNE – dot.gospodarki, podmiotem są obywatele.
FINANSE PUBLICZNE
- przez finanse publiczne należy rozumieć gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych przez związki publiczno
-prawne wężej lub szerzej traktowane.

Innowacje finansowe

Wykłady z Innowacji finansowych

Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa

WSTĘP
1. Finansowanie przedsiębiorstw
1.1 Cele przedsiębiorstwa
1.2 Finansowanie przedsiębiorstwa
1.3 Zarządzanie finansami firmy
1.4 Uwarunkowanie zewnętrzne decyzji finansowych przedsiębiorstwa
1.5 Interwencjonizm państwowy
2. POJECIE I ZAKRES POLITYKI FISKALNEJ
2.

Innowacje produktowe we współczesnej bankowości

Innowacje produktowe we współczesnej bankowości - Nowoczesne produkty bankowe to m.in:

- karty płatnicze i usługi bankomatowe (w tym bankomaty wielofunkcyjne),
- home banking,
- leasing,
- factoring,
- certyfikaty depozytowe (papiery wartościowe dłużne emitowane przez banki o zagwarantowanym terminie i cenie zakupu),
- usługi maklerskie i prowadzenie r-ku papierów wartościowych,
- skrytki sejfowe,
- usługi brokerskie,
- usługi emisyjne (emisja papierów wartościowych , obsługa i gwarantowanie emisji akcji),
- zarządzanie na zlecenie portfelem inwestycyjnym klientów,
- sprzedaż produktów innych przedsiębiorstw (funduszy powierniczych, towarzystw ubezpieczeniowych).