Logistyka

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA - KILKA ZAGADNIEN

1.) Istota systemów ADC – to wprowadzanie danych do komputerowych systemów informatycznych za pomocą specjalnych urządzeń (bezpośrednie wprowadzenie danych bez użycia klawiatury)

Trzy elementy ADC:
-oznakowanie
-sprzęt
-oprogramowanie

Cele:
-poprawienie efektywności operacji, ewidencji, transakcji, kontroli i sterowania

Korzyści
Automatyka
-przyjęć
-lokalizacji
-kompletacji
-wydań
-redukcja pracochłonności
-eliminacja błędów
-redukcja kosztów
-efektywne zarządzanie
-zwiększenie konkurencyjności

2.

Alternatywne źródła energii na WSB

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Alternatywne źródła energii na I roku Logistyki na WSB.
Gotowe arkusze Excel do obliczania typowych zadań :
- cena uzyskanej energii i przyrost ceny przy spalaniu metra przestrzennego biomasy
- uzyskany dochód i czas pracy hydroelektrownii
- koszty, zwrot z inwestycji i uzyskana moc maksymalna turbiny wiatrowej
- uzyskana energia i przyrost temperatury w kolektorze słonecznym.

Analiza csi

Firma FILIP postanowiła przeprowadzić w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku analizę CSI czyli zbadać satysfakcje klienta z naszych produktów oraz naszej działalności.
Przedmiotem naszych badań będzie zarówno grupa klientów finalnych jak i grupa naszych pośredników którzy zajmują się dystrybucją naszych wyrobów.

Analiza definicji spedycji

Podawanych jest wiele definicji, ekonomicznych i prawniczych, spedycji. Definicje te nie są tożsame, prezentują różne poglądy na temat istoty spedycji, pojęcia spedytora, przedmiotu działalności przedsiębiorstwa spedycyjnego. Ta wielość i różnorodność definicji spedycji świadczy o tym, że zakres działalności spedytora nie jest ściśle określony, a także o tym, iż dynamika, zmienność rzeczywistości wyprzedza próby tworzenia definicji przez teoretyków.

Analiza rynku transportowego w Polsce

Spis treści


Rozdział I: Transport w gospodarce narodowej 2
1.1. Podstawowe pojęcia transportowe 2
1.2. Funkcje transportu w gospodarce 5
1.3. Potrzeby transportowe i źródła ich powstawania 8
1.4. Kryteria klasyfikacji i podział transportu 11
Rozdział II: Wybrane zagadnienia funkcjonowania transportu 14
2.