Rachunkowość

Rachunkowosc.

1TRADYCYJNE UJĘCIE RACHUNKOWOŚCI Rach jest szczególnym rodzajem ewidencji gospodarczej-opis słowno liczbowy Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania grupowania prezentowania i inerpretowania wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowych jednostki gospodarczej.

Rachunkowość - pytania egzaminacyjne

1. Jakie wskaźniki wykorzystuje się do oceny wykorzystania parku maszynowego?
1. Wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy (Wt) – stanowi relację między wartością środków trwałych i jednostką pracy żywej.
Wt = środki trwałe/praca żywa
2. Wskaźnik energetycznego uzbrojenia pracy (We) – informuje, w jakim stopniu praca żywa jest uzbrojona w urządzenia energetyczne, które umożliwiają wykorzystanie nowoczesnej techniki i technologii:
We= moc zainstalowanych silników i urządzeń energetycznych / nakłady pracy żywej
3.

Rachunkowość - pojecia

Wartości niematerialne i prawne – składnik aktywów trwałych, występuje w postaci praw majątkowych. Obejmuje: nabyte oprogramowanie komputerów, patenty, licencje, projekty wynalazcze, wartość znaków towarowych.
Środki trwałe – składnik rzeczowego majątku trwałego którego okres użytkowania jest dłuższy niż 1rok.

Rachunkowość

R A C H U N K O W O Ś Ć
WYKŁAD 1
27.02.2005


I. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne – niematerialne składniki majątku i zrównane z nimi np. licencje, koncesje, zezwolenia (logo firmy).
2. Rzeczowe aktywa trwałe
a) środki trwałe – maszyny, urządzenia, środki służące celom produkcyjnym, handlowym, usługowym.