Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe- obowiązek kończący rok obrotowy.

Ustawa o rachunkowości z 29.09.94 (Dz. U. 94, nr 121, poz. 591 ze zm.) w rozdziale 5 określa zasady sporządzania sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych -dzień kończący rok obrotowy. Warto je mieć w pamięci przed końcem roku kalendarzowego, będącym dla wielu firm końcem roku obrotowego i 3 miesięcznym terminem do przedstawienia go odpowiednim organom.

Sprawozdanie finansowe w administracji budżetowej

Sprawozdanie finansowe to obowiązek kończący rok obrotowy. Ustawa
o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz. U. 94, nr 121, poz. 591 ze zm.)
w rozdziale 5 określa zasady sporządzania sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej (art.

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami pieniężnymi i z jakich źródeł dysponowała jednostka w okresie sprawozdawczym i jak te środki zagospodarowała.
Przez środki pieniężne rozumie się gotówkę, środki pieniężne na rachunkach bankowych i inne, zdefiniowane w art.