Statystyka

Statystyka matematyczna

Przez zmienną losową rozumiemy zmienną, która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych i to z określonym prawdopodobieństwem.
Zmienną losową nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość ze zbioru liczb rzeczywistych.

Statystyka - podstawy

Podstawy statystyki w załącznikach.

Statystyka - wzory

Wzory w załączniku

Statystyka matematyczna

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących
 pozyskiwaniu,
 prezentacji,
 analizie
danych.

Celem generalnym stosowania tych metod, jest otrzymywanie, na podstawie danych, użytecznych uogólnionych informacji na temat zjawiska, którego dotyczą.