Statystyka

Prace statystyczne graficzne

Graficzne przedstawienie danych statystycznych
1.Wykresy 2 zmiennych
a/Wykresy liniowe(,proste,złożone,sumaryczne,strukturalne)
2.wykresy liniowe – modyfikowane(częstotliwości,Lorenza,bilansowy)
3.Wykresy słupkowe (proste-stojące,leżące;złożone-grupowane,sumarycz,struktural)
4.

Raport z badań statystycznych

Raport z badań przeprowadzony na podstawie anonimowych ankiet!!!

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GUS

W skład Głównego Urzędu Statystycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Sekretariat Prezesa
Zadaniem Sekretariatu Prezesa jest obsługa Prezesa GUS, wiceprezesów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz działających w GUS komisji, zespołów i rad, wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Prezesa GUS nad jednostkami służb statystyki publicznej, prowadzenie spraw integracji europejskiej i współpracy służb statystyki publicznej z zagranicą, obsługa prawna, projektowanie struktur organizacyjnych służb statystyki publicznej, prowadzenie spraw archiwalnych, ochrona informacji niejawnych oraz prowadzenie spraw obronnych.

Scharakteryzuj średnie pozycyjne

STATYSTYKA

"Scharakteryzuj średnie pozycyjne"

Miary średnie dzielą się na dwie grupy: średnie klasyczne i pozycyjne. Do średnich klasycznych należą: średnia arytmetyczna, średnia potęgowa, średnia harmoniczna oraz średnia geometryczna. Najczęściej wykorzystywanymi średnimi pozycyjnymi są: dominanta (wartość najczęstsza), mediana, wartości skrajne, oraz kwantyle.