Statystyka

Statystyka- wzory, zagadnienia, ściągi, zadnaia, wykłady

pliki:
1Pytania i odpowiedzi
2Wzory
3Zagadnienia
4Ściągi
5Zadania
6wyklady

Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Forma prawna przedsiębiorstwa jest narzędziem :
o określającym wymagania założycielskie , strukturę władzy oraz odpowiedzialność
o chroniącym interesy społeczeństwa , państwa , właściciela , pracowników, pożyczkodawców
Swoboda wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa oraz realizacja szczegółowych rozwiązań organizacyjnych w ramach poszczególnych form umożliwia odpowiednie ukonstytuowanie przedsiębiorstwa.

Miary tendencji centralnej- statystyka

Miary tendencji centralnej i ich podział
Tendencja centralna w zbiorowości, to wskazanie wartości badanej cechy w zbiorowości statystycznej, wokół której skupione są wartości cech wszystkich jednostek wchodzących w skład tej zbiorowości.
Tendencję centralną można określić wykorzystując miary tendencji centralnej (inaczej miary przeciętne lub średnie).

Miary położenia, zmienności, asymetrii i koncebtracji.

KIERUNEK „TURYSTYKA I REKREACJA”

Przedmiot: „Podstawy Statystyki”

Wykład 4.

Tematyka wykładu

MIARY POŁOŻENIA, ZMIENNOŚCI, ASYMETRII I KONCENTRACJI

1. Określenie i podział charakterystyk liczbowych próby,
2. Opis struktury, proporcje, odsetki i stosunki,
3.

Metody badań statystycznych

Aby określone Badanie można było uznać za statystyczne, musi ono spełniać następujące warunki: musi dotyczyć zbiorowości statystycznej, musi określać prawidłowości charakteryzujące całą zbiorowość, a prawidłowości te muszą dotyczyć (zmiennych) Cech w tej zbiorowości. Każde badanie statystyczne wymaga ustalenia właściwej metody.