Administracja

System ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują:
? ubezpieczenie emerytalne,
? ubezpieczenia rentowe,
? ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym,
? oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym.

Interes w prawie administracyjnym

Uwagi ogólne

Interes indywidualny i interes publiczny stykają się ze sobą na gruncie prawa administracyjnego. Dlatego konieczne jest ich rozróżnienie. Przez interes indywidualny rozumieć można relacje pomiędzy jakimś stanem obiektywnym a oceną tego stanu z punktu widzenia korzyści, jaką on przynosi lub może przynieść jednostce.

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnym

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego

Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i forma postępowania.

Systemy kancelaryjne XX w.

Kancelaria ministerstw w okresie międzywojennym
W pierwszych miesiącach istnienia ministerstw III RP poszukiwano zasad organizacji i funkcjonowania kancelarii oraz archiwów ministerialnych. Na kancelarię ministerstw tego okresu silnie oddziaływały zasady pracy kancelarii austriackiej. Zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami rejestrowano pisma wpływające, priorowano i układano akta.