Dydaktyka

Wielka bibliografia PJM (Polskiego Języka Migowego)

Bibliografia PJM:

1. M. Bandurski, T. Gałkowski, Rozwój rozumowania przez analogię u dzieci głuchych a komunikacja w języku migowym, "Przegląd Psychologiczny", 46 (3) 2003, s. 253-289.
2. M. Bandurski, T. Gałkowski, The development of analogical reasoning in deaf children and their parents' communication mode, "Journal of Deaf Studies and Deaf Education", 9 (2) 2004, s.

Zagadnienia PWSZ Racibórz

DYD. OGÓLNA - analizuje cele nauczania, treści nauczania, metody nauczania, śr. i formy organizacyjne w sposób ponad przedmiotowy formułując na tej podstawie zasady i reguły kszt. oprócz dyd. ogólnej wyróżniamy dyd. szczegółowe, które dotyczą poszczególnych przedmiotów np. dyd. J. polskiego, historii, matematyki itp.

Zagadnienia dydaktyka

1. EDUKACJA RÓWNOLEGŁA: POJĘCIE, CECHY, BADACZE

znaczenie szerokie: całokształt wpływów i oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, intencjonalnych i nieintencjonalnych, świadomie ale i okazjonalnie, przypadkowo na dzieci , młodzież i dorosłych.

znaczenie wąskie: element, ogniwo ed.

Zmienne w badaniach pedagogicznych.

Prof. A. Wojciecha Maszke w swojej publikacji pt:” Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych” tak pisze o ZMIENNYCH W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH:

Każde badanie naukowe służy realizacji określonych celów i dotyczy zawsze określonych przedmiotów, którymi w badaniach pedagogicznych mogą być uczniowie szkół, wychowankowie domów dziecka, studenci, nauczyciele, wychowawcy, instytucje edukacyjne, placówki opiekuńcze, jak i wszystkie zjawiska czy zdarzenia odnoszące się do procesu wychowania.

„Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym.”- Komputer i internet w edukacji.

Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

Temat: „Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym.”- Komputer i internet w edukacji.

Kiedy w połowie lat 90.pojawiłay się w Polsce pierwsze, przeznaczone dla dzieci multimedialne programy edukacyjne, spotkały się one raczej z życzliwym, ale też krytycznym przyjęciem.