Dydaktyka

Wielka bibliografia PJM (Polskiego Języka Migowego)

Bibliografia PJM:

1. M. Bandurski, T. Gałkowski, Rozwój rozumowania przez analogię u dzieci głuchych a komunikacja w języku migowym, "Przegląd Psychologiczny", 46 (3) 2003, s. 253-289.
2. M. Bandurski, T. Gałkowski, The development of analogical reasoning in deaf children and their parents' communication mode, "Journal of Deaf Studies and Deaf Education", 9 (2) 2004, s.

Wdrażanie do samokształcenia

Samodzielne uczenie się, przyswajanie wiedzy jest podstawą samokształcenia się. Ten proces wymaga od nas realizacji samodzielnego planowania zadań, które mają na celu samokształcenie i samodzielnego ich realizowania. W tych dwu sytuacjach dydaktycznych niezbędne są zarówno znajomość właściwej organizacji własnej pracy, jak również umiejętność jej prowadzenia z wykorzystaniem metod samodzielnej pracy umysłowej.

Warsztat pracy umysłowej- jego wystrój, wyposażenie, estetyka, komfort czyli skuteczne czenie się

Coraz częściej mówi się, że aby osiągnąć sukces w nauce trzeba mieć oliwę w głowie i pupę z żelaza. Kilka godzin na uczelni i jeszcze kilka przy domowym biurku to ogromny wysiłek nie tylko dla umysłu, ale i także dla kręgosłupa. Gdy student późnym wieczorem siada do nauki, już po dwudziestu minutach zaczyna się wiercić, bolą go plecy łzawią oczy.

Uczenie się

Każdy człowiek ma prawo do tego, żeby w pełni rozwinąć swój umysł i swoje zdolności. Coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę, że rozwój jednostki i społeczeństw zależy od oświaty, od jakości nauczania i uczenia się.
Potrzeby ludzi zbiegają się z potrzebami społeczeństw: chodzi o wykształcenie osób, które uczyć będą się przez całe życie i same nadawać uczeniu się kierunek, które wykażą się motywacją, samodzielnością i wiarą w siebie.

Transport krajowy i międzynarodowy TIR, ADN, AETR,CMR,DMC, czas pracy kierowcy - ściąga

W załączniku "ściąga semi" znajduje się już przygotowana śćiąga do drukowania.

8. Czego dotyczy CMR.
Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdą się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się.