Dydaktyka

Style nauczania

Do podstawowych stylów nauczania zalicza się :
1.Styl zamknięty:
określany także jako frontalny lub formalny. Polega na:
-wyraźnym określeniu bliższych i dalszych celów nauczania z naciskiem na cele operacyjne
-formułowaniu przez nauczyciela konkretnych zadań ukierunkowujących aktywność ucznia
-silnym nadzorowaniu aktywności ucznia
-ćwiczeniu nawyków
-dostarczaniu modeli i zachęcaniu do ich naśladowania
Jest to styl, w którym nauczyciel pełni rolę kierowniczą i występuje w roli eksperta, kontakty z uczniem cechuje dystans.

Przykłady wykorzystania zasad i metod nauczania

Przykłady wykorzystania zasad i metod nauczania

Zasady nauczania to ogólne normy postępowania dydaktycznego, które określają, jak należy realizować cele kształcenia. Przestrzeganie tych norm pozwala nauczycielowi zaznajamiać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajać im określone poglądy oraz wdrażać do samokształcenia.

Recenzja

Recenzja


Artykuł pod tytułem „Jak zachęcać dzieci do czytania” Stefanii M. Stysiak, pracownicy przedszkola Nr 351 w Warszawie. Wydany w miesięczniku pod tytułem „Edukacja i dialog” w kwietniu 2004r.

Moim zdaniem autorka w swoim artykule prezentuje bardzo skuteczne metody zachęcania dzieci do czytania książek.

Relaksacja oddechowa

Wstęp
Oddychanie jest niezbędne do życia i stanowi klucz do zdrowia, harmonii oraz pokoju ducha. Brak powietrza, a przede wszystkim zawartego w nim tlenu jest niezbędne do życia, wywołuje u człowieka stan krytyczny i grozi śmiercią. Tak, potrafimy oddychać już w chwili narodzin. Mimo to często robimy to źle, zbyt płytko, zbyt szybko.

Rola dialogu w nauczaniu

Rozważania nad rolą dialogu w nauczaniu rozpocznę od, wyjaśnienia znaczenia samych pojęć dialog i nauczanie.
Dialog ( z gr. dilogos- rozmowa), oznacza rozmowę dwóch lub więcej osób. Jest to podstawowy sposób porozumiewania się ludzi. W szerszym znaczeniu to także forma likwidowania sporów i ustalania stanowisk poprzez wymianę poglądów i argumentów, stosowana w polityce, życiu społecznym i kulturowym .