Dziennikarstwo

Scenariusz "Legenda o Zbóju Madeju"

Scenariusz przedstawienia teatralnego „O Zbóju Madeju ”

Scena I (kupiec ,diabeł, Świętokrzyska puszcza ; kupiec jedzie wozem, wpada w błoto)

Kupiec : Cóż ja teraz pocznę ?

( mówi z rozpaczą , wtem pojawia się dziwna postać)

Diabeł :Nie martw się.

SiKOM -ćwiczenia

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów – ćwiczenia
- zaliczenie -

1. Krytyka kultury masowej, ideologii i mediów

WALTER BENJAMIN

Aura – lata 30 XX w. Walter Benjamin odnosi się do sztuki. Oznaczało to, że dane działo ma jakiś kontekst, niepowtarzalna otoczka dzieła.

Socjologia

SOCJOLOGIA

1. Czym jest organizacja (pojęcie instytucji społecznej, organizacji itp.)

Organizacja (gr. - uporządkowanie) to grupa ludzka, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel. Istotą organizacji ludzkich jest świadomość zasad, reguł, misji, celów oraz synergia (dopasowanie, wspomaganie działań innych).

Wojna z terroryzmem czy wojna naszych cywilizacji z cywilizacją Islamu.

Aby rozważać temat ?międzycywilizacyjnego konfliktu? należy mieć na uwadze historię cywilizacji Islamu i cywilizacji Zachodniej.
Czynnik historyczny w relacjach Islam ? Zachód powoduje bardzo wiele nieporozumień. Faktem jest, że w przeszłości kontakty obu kultur w znacznej mierze zdominowała agresja: przykładem ekspansja Islamu na tereny europejskie (od średniowiecza aż po nowożytność) czy wyprawy krzyżowe chrześcijan na Bliski Wschód.

Wykłady z literaturoznastwa

EPIKA jest jednym z trzech podsta-wowych rodzajów literackich (oprócz liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości.
Wyznacznikami epiki są:
• obecność narratora, który opowiada zdarzenia - jest on usytuowany na zewnątrz świata przedstawionego
• świat przedstawiony
• fabuła i akcja (układ przy-czynowo-skutkowy zda-rzeń)
• zapis prozą (proza) (wyjątki - epopeja \"Pan Tadeusz\", powieści poetyckie)
Gatunki epickie:
• powieść - utwór pisany pro-zą, obszerny, wielowątko-wy, o dużej ilości bohate-rów; np.