Dziennikarstwo

Użytkownicy informacji - praca na bibliotekoznawstwo

praca w załączniku. W zasadzie bardziej na polonistykę, ale niestety tego kierunku nie można wybrać w opcjach (co za farsa...)

Wojna z terroryzmem czy wojna naszych cywilizacji z cywilizacją Islamu.

Aby rozważać temat ?międzycywilizacyjnego konfliktu? należy mieć na uwadze historię cywilizacji Islamu i cywilizacji Zachodniej.
Czynnik historyczny w relacjach Islam ? Zachód powoduje bardzo wiele nieporozumień. Faktem jest, że w przeszłości kontakty obu kultur w znacznej mierze zdominowała agresja: przykładem ekspansja Islamu na tereny europejskie (od średniowiecza aż po nowożytność) czy wyprawy krzyżowe chrześcijan na Bliski Wschód.

Wolność prasy

Wolność prasy
Dziennikarze korzystają z wolności prasy zapewnionej im m.in. przez Konstytucję RP z 1997 roku. Ich działania urzeczywistniają prawo obywateli Rzeczpospolitej Polski do rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Organy władzy państwowej mają obowiązek umożliwiać dziennikarzom nieskrępowaną pracę bez względu na linię programową publikowanych materiałów i na ich tematykę.

Wykłady z literaturoznastwa

EPIKA jest jednym z trzech podsta-wowych rodzajów literackich (oprócz liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości.
Wyznacznikami epiki są:
• obecność narratora, który opowiada zdarzenia - jest on usytuowany na zewnątrz świata przedstawionego
• świat przedstawiony
• fabuła i akcja (układ przy-czynowo-skutkowy zda-rzeń)
• zapis prozą (proza) (wyjątki - epopeja \"Pan Tadeusz\", powieści poetyckie)
Gatunki epickie:
• powieść - utwór pisany pro-zą, obszerny, wielowątko-wy, o dużej ilości bohate-rów; np.