Dziennikarstwo

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej
Początek samodzielnego rozwoju języka polskiego umownie datujemy na II poł. X w., łącząc ten fakt z rozwojem polskiej państwowości i przyjęciem chrztu w 966 r. Podstawę ogólnego języka polskiego stanowiły dialekty czterech zespołów plemiennych: Polan (Wielkopolska), Mazowian (Mazowsze), Ślężan (Śląsk) i Wiślan (Małopolska).

Stosunki międzynarodowe - Olsztyn - UWM

Wspólnota Europejska (WE) jest organizacją międzynarodową będącą podstawą współpracy w ramach Unii Europejskiej. Przed rokiem 1992 nosiła nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – EWG. EWG powstała (obok Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - EURATOM) na podstawie jednego z Traktatów Rzymskich zawartych 25 marca 1957.

Swoboda przepływu towaru

Swoboda przepływu towarów
Podstawową zasadą rządzącą obrotem towarowym pomiędzy państwami członkowskimi UE jest zasada swobody przepływu towarów. Oznacza ona, że na obszarze państw członkowskich UE towary mogą być przemieszczane bez jakichkolwiek utrudnień. Nie ma bowiem żadnych kontroli w obrocie między państwami członkowskimi, a jednocześnie towar wprowadzony legalnie (zgodnie z obowiązującymi w tym kraju wymogami) do obrotu w jednym państwie UE może być sprzedawany na terytorium każdego innego.

System konstytucyjny brazylii

system konstytucyjny Brazylii

System medialny Wielkiej Brytanii

System medialny Wielkiej Brytanii

Pomocą w wyjaśnieniu roli mediów w procesach komunikowania masowego
w procesach politycznych i ekonomicznych jest kategoria systemu medialnego. System medialny zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem technicznych środków przekazu. Do lat 60.