Pedagogika

Antropologia kulturowa - zagadnienia na egzamin

1.Geneza antropologii kulturowej.
Nowoczesna antropologia zrodziła się na początku XX w, a jej geneza sięga połowy XIX w. Dlaczego?
1. Nastąpił wtedy rozwój nauk a w szczególności nauk przyrodniczych, pojawiła się praca Darwina „O pochodzeniu gatunku”.
2. Rewolucja techniczna, która pociągnęła za sobą rozwój techniki, co pociągnęło rozwój geograficzny.

Filozofia w strarożytnej Grecji

Przez filozofię rozumiemy nowy sposób myślenia, który narodził się w Grecji, około 666 lat przed Chrystusem. Wcześniej odpowiedzi na wszystkie pytania dawały ludziom rozmaite religie i związane z nimi wierzenia. W Grecji były to mity. Pierwsi greccy filozofowie krytykowali mitologię (zbiór mitów po raz pierwszy spisany przez Homera i Hezjoda) za to, że bogowie swym wyglądem, zachowaniem i posiadaniem przywar za bardzo przypominali ludzi, dlatego postawili sobie za cel znaleźć naturalne wyjaśnienie procesów zachodzących w przyrodzie.

Metodologia- zagadnienia

Metodologia- nauka o metodach naukowych; Metoda- sposób postępowania lub sposób wykonywania czegoś; powtarzalny zespół czynności, które są niezbędne do osiągnięcia jakiegoś celu; metoda to najkrótsza droga do celu; Technika= metoda+ sposoby+ środki. Podział: a/ ogólna: bada procedury badawcze, abstrahując od za-stosowań tych badań; b/ szczegółowe: jest to wiele metodologii poszczególnych nauk.

Pedagogika emancypacyjna (wyzwolenia).

Pedagogika wyzwolenia jest normatywnym nurtem w naukach o wychowaniu, o zróżnicowanej strukturze i założeniach, biorąc pod uwagę występujące wśród jej przedstawicieli odmienne poglądy na istotę i rolę władzy czy autorytetu oraz emancypacji człowieka. Czyni swymi podstawami propozycje innego spojrzenia na wartość pedagogiki, w której podstawową kategorią jest emancypacja.

Projekt współpracy rodziny – szkoły lokalnego środowiska zgodnie z modelem J. L. Epstei.

Środowiska społeczne, które wywierają znaczący wpływ na edukację dziecka. Rodzina, szkoła i lokalna społeczność krzyżują swoje oddziaływania w obszarze, jaki zakreśla rozwijający się uczeń. Więzi pomiędzy nimi mogą stanowić zarazem ograniczającą, lepką pajęczynę, wygodny hamak, czy wynoszącą poza ów układ, sprężystą trampolinę.