Pedagogika

Wszystko o stresie

Pojęcie stresu


Istnieją trzy nurty w określaniu stanu stresu psychologicznego:
• jako bodźca, sytuacji lub wydarzenia zewnętrznego o określonych właściwościach [ale przecież to samo wydarzenie może być dla jednych stresujące, dla innych nie, np. występ publiczny]
• jako reakcji wewnętrznych człowieka (zwłaszcza emocjonalnych), doświadczanych wewnętrznie w postaci określonego przeżycia [ujęcie zbyt jednostronne, niewystarczające - te same reakcje mogą przecież powstać w wyniku np.

Antropologiczne koncepcje religii a współczesne formy religijności

RELIGIA to wynikający z dualistycznego rozróżnienia rzeczywistości empirycznej i transcendentnej system wierzeń, który choć sam jest nie do zweryfikowania empirycznie, pozwala wyjaśnić to, co nie możliwe jest do poznania przez zmysły i czego nie można wyjaśnić w inny sposób; są to też symbole i formy zachowań odpowiednie dla tego systemu, a także zbiór wartości i norm moralnych odwołujących się do autorytetu Boga i Kościoła, konstytuujących wzór osobowy człowieka religijnego, oraz jednocząca wyznawców we wspólnotę organizacja kościelna.

Filozoficzne podstawy edukacji-notatki UG- 1 rok

FILOZOFICZNE PODSTAWY EDUKACJI


Temat: Filozofia, a Edukacja.

Kołakowski: „Rola filozofii, nie polega na tym żeby ujawniać prawdę ale pielęgnować potrzebę poznawania prawdy”

1) Filozofia jako tworzenie wiedzy o naturze rzeczywistości. W starożytnej Grecji powstała „jońska filozofia przyrody”.

Metody badawcze według Ks. Mariana Nowaka

METODY BADAWCZE WEDŁUG MARIANA NOWAKA
Metody badań humanistycznych i społecznych pozwalają na odkrycie podstawowych struktur wychowania. Ksiądz Nowak wyróżnia pięć metod badawczych:
1)METODA FENOMENOLOGICZNA -zwraca uwagę na konkret życia oraz wysiłki, aby ukazać sens i znaczenie konkretnych zjawisk.

Pedagogika jako

Ad. 1 Omów pedagogikę jako teorię wychowania.

Wychowanie z racji swej natury i funkcji należy do rzeczywistości społecznej. Rzeczywistością nazywamy wszystko to, co posiada właściwości przestrzenne, trwa w czasie i czemu przypisuje się byt niezależny od nas.
Wychowanie to proces uwalniania pewnej potencjalnej siły, energii drzemiącej w każdym z nas, przy zachowaniu swego własnego ”ja”, swej tożsamości i osobowościowej
Piotr Sztompka definiuje psychologię jako teorię wychowania.