Politologia

Rola jednostki w polityce

1. Kreatywna rola jednostki w polityce:
Pojęcie człowieka jaki istoty społecznej związane jest z pojęciem jednostki jako podmiotu polityki. Człowiek jest istota polityczną z natury, gdyż samo społeczeństwo jest upolitycznione, nękane antagonistycznymi sprzecznościami potrzeb i interesów grupowych oraz konfliktami systemów wartości.

Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu

Ucho zbudowane jest z:
? ucha zewnętrznego;
? ucha środkowego;
? ucha wewnętrznego;

Ucho zewnętrzne - zbudowane jest z małżowiny usznej, przewodu słuchowego kończącego się błoną bębenkową, która odgranicza ucho zewnętrzne od ucha środkowego.
Małżowina uszna utworzona jest z chrząstki sprężystej, którą pokrywa cienka warstwa skóry.

Reorientacja Polski na Zachód

I. Teza

Polacy zawsze byli narodem niepokornym. Byliśmy zbyt słabi, by narzucić innym krajom swoją wolę, a zbyt krnąbrni by w dostatku i zgodzie żyć pod ?protekcją? silniejszych sąsiadów. W efekcie kraj nasz, nękany wojnami, licznymi powstaniami i rozbiorami przez wiele lat nie mógł sobie znaleźć miejsca w Europie.

Republlika Federalna Niemiec

Republika Federalna Niemiec


I. Głowa państwa


Sposób powoływania
Prezydent federalny wybierany jest przez Zgromadzenie Federalne, które tworzą deputowani do Bundestagu i taka sama liczba deputowanych do parlamentów krajowych. Decyzja musi zapaść bezwzględną większością głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia.

Reżimy autorytarne w Europie w okresie międzywojennym

? w obliczu narastających konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi, w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się małe, często słabe ekonomicznie kraje Europy Środkowowschodniej. Położone między dwoma największymi przeciwnikami ładu wersalskiego: Niemcami i ZSRR, wzajemnie skłócone i doświadczone głębokim kryzysem gospodarczym z początku lat trzydziestych państwa usiłowały wzmocnić swą pozycję na arenie międzynarodowej, poprzez stopniowe odchodzenie od zasad demokracji parlamentarnej ku ustrojom autorytarnym.