Politologia

Euroarabia -fikcja czy przyszłość Unii Europejskiej?

Pracę napisała Kamila P.
praca zaliczeniowa na przedmot cywilizacje Europy POLIT UZ

?Euroarabia?
fikcja czy przyszłość Unii Europejskiej?

Problematykę tzw. ?Euroarabii?, z niszowej mody quasi-intelektualnych rozgrywek, w główny nurt filozoficzno-politycznych rozważań politologicznych i debat ideowych przeku-ły zamachy terrorystyczne z jedenastego września 2001 roku.

System polityczny

Składa się z 3 elementów:
a) normy polityczne – zalicza się do nich normy, które regulują życie polityczne, które są uznawane w życiu politycznym, dotyczą życia politycznego.
Do norm politycznych zaliczamy część norm ustanowionych przez państwo, które dotyczą życia politycznego.

Europejski system bezpieczeństwa po I wojnie swiatowej

"Eupejski system bezpieczenstwa po I wojnie swiatowej" to tytul mojej pracy ze stosunkow miedzynarodowych. sa w nim zawarte takie elementy jak: liga narodow, konferencja w genui, traktat w rapallo, traktat w locarno, pakt czterech.
korzystałem z:
Literatura:
-W.Balcerak, Dzieje Ligi Narodów, Warszawa 1969
-Encyklopedia szkolna, Hitoria, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1993

moj wykladowca prace ocenil na 5-.

System polityczny Białorusi

? Białoruś jest krajem o ustroju semiprezydenckim (pół[rezydenckim). Jest to forma między pośrednia między systemem parlamentarnym a prezydenckim, wymyślony przez de Gaulle?a i Pompidou.
? W systemie semiprezydenckim sa 3 ośrodki władzy: parlament, rząd i prezydent.


PREZYDENT

? wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat
? do października 2004 roku istniała możliwość jednorazowej reelekcji, jednak uległo to zmianie
? wraz z rządem sprawuje władzę wykonawczą
? wydaje dekrety, które mają moc ustawy i są w stosunku do niej nadrzędne
? uprawnienia prezydenta można podzielić na 4 grupy:

1) uprawnienia w stosunku do konstytyucyjnych organów państwa:
? za zgodą Izby Deputowanych powołuje premiera i ministrów
? ma prawo uchylania aktów rządu
? za zgodą Rady Republiki powołuje przewodniczących Sądu Najwyższego i Konstytucyjnego
? powołuje 6 z 12 sędziów Sądu Konstytucyjnego
? powołuje 6 członków Komisji Centralnej ds.

Ewa Wipszycka "O starożytności polemicznie"-opracowanie książki

Ewa Wipszycka „O starożytności polemicznie”

O państwie, które państwem nie było, czyli polis starożytnych Greków.

Historię opierano na mitach greckich, wierzono, że są one faktycznymi wydarzeniami. Zamożne rodziny twierdziły, że wywodzą się z mitycznych przodków.