Psychologia

Podstawy psychoterapii

Człowiek jako uczestnik procesu psychoterapeutycznego.
Psychika ludzka cechuje się swoistą homeostazą i plastycznością. Z jednej strony mamy funkcjonowanie biologiczne człowieka z jego strukturą narządową z drugiej zaś struktury psychiczne, które znamy z osobistych przeżyć. Ośrodkiem funkcji psychicznych jest jaźń, która rozwija się przez dłuższy okres życia.

Afektywność

Materiały z wykładów psychologia emocji i motywacji

Pojecie i rodzaje sytuacji społecznych

Sytuacja społeczna wg Stanisława Miki (Mika) to takie okoliczności, w których obok podmiotu (jednostki) bezpośredniego, występują inni ludzie. Ci inni obserwują nasze zachowanie (sposób mówienia, wykonywania poszczególnych czynności, postawę ciała) i na tej podstawie w ich świadomości powstaje obraz osoby, jednostki.

Trudności wychowawcze i profilaktyka w młodszym wieku szkolnym .

Na wstępie musimy wyjaśnić sobie, co rozumiemy przez trudności wychowawcze:” Trudności wychowawcze to wszelkiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne utrudniające prawidłowe zachowanie się dzieci i młodzieży. Doprowadzają one do zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami współżycia społecznego i do zaburzeń poprawnych układów w stosunkach społecznych”.