Psychologia

Płeć mózgu

Mężczyzna i kobieta to dwa różne sposoby bycia człowiekiem. Zrozumienie i zaakceptowanie tych różnic jest pierwszym warunkiem osiągnięcia dojrzałości płciowej. Rodzące się konflikty osobowościowe pomiędzy płciami powodowane są nie tylko różnicami fizycznymi, ale również różną budową mózgów, różnym wychowaniem, różnicami w genach, sposobem przyjmowania i przetwarzania informacji.

Rala stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno - historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych.

Najogólniej termin „rozwój” przedstawia Mała Encyklopedia Powszechna jako „długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (faz rozwojowych) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się tego obiektu pod określonym względem”

W Słowniku Języka Polskiego termin ten rozumiany jest jako:
1.

Reaktywność

REAKTYWNOŚĆ
• Jej przeciwieństwem jest aktywność
• Wynika ze świadomego wyboru i celu, ozn. świadome działanie zgodne z wolą jednostki
• Reaktywność to działanie jednostki w odpowiedzi na działanie czynników zewnętrznych


AKTYWNOŚĆ zaczyna się wewnątrz człowieka,
REAKTYWNOŚĆ jest zawsze tylko odpowiedzią.

Recenzja "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej’’ Kazimierza Jankowskiego, Warszawa 1973

Kazimierz Jankowski w swej książce ,,Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej?? traktuje o podejściu ówczesnej psychiatrii do problemów chorób psychicznych. W pierwszym rozdziale przedstawia dwa modele psychiatrii, zaznacza on różnice między przyczynami biologicznymi a społecznymi chorób psychicznych.

Recenzja Książki pt. "W co grają ludzie" Erica Berne

Książka jest światowym bestsellerem przetłumaczonym na kilkadziesiąt języków. Autorem jest znany psychiatra amerykański Eric Berne Przedstawia zagadnienie stosunków międzyludzkich w kategoriach tzw. analizy transakcyjnej. Uczy sposobów poprawy wzajemnych kontaktów między ludźmi, pozwalając czytelnikowi lepiej zrozumieć zarówno siebie, jak i drugiego człowieka.