Socjologia

Żebractwo

1. Zarys historii żebractwa i jego związek z wiarą.

„Żebractwo ma status „stałej antropologicznej”: w każdej cywilizacji podlega określonej waloryzacji, a więc umiejscowieniu względem podstawowych orientacji, celów i wartości kulturowych”(Marmuszewski, 2002, s. 372). Z pewnością z tego właśnie względu żebractwo ma tak długą historię, której istotnym aspektem była od wieków religijność.

Rynek pracy w Unii Europejskiej

Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej

1. Słowem wstępu
2. Swobodny przepływ osób jako jedna z czterech wolności
3. Bezrobocie w Unii Europejskiej
4. Rynek pracy w Unii Europejskiej


1. Słowem wstępu
Unia Europejska (UE) jest nowym typem związku między państwami.

Konformizm

Konformizm (z łaciny conformo – nadaję kształt), jest to zachowanie lub postawa polegająca na przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej. Konformizm utożsamiany jest na ogół z nadmiernym, bezkrytycznym przyjmowaniem i stosowaniem się do owych norm, zbyt intensywnym identyfikowaniem swoich celów z celami grupy, mechaniczną akceptacją wszelkich zasad i wartości, biernej uległości, bezmyślnej aprobacie reguł głoszonych przez innych.

Źródła i zakres informacji (demografia)

Źródła i zakres informacji
1. Wstęp
Do źródeł informacji statystycznej o ludności należy zaliczyć:
1)spisy ludności, 2) ewidencje bieżącą ludności, 3) specjalne badania metodą reprezentacyjną, 4) specjalne badania monograficzne 5) materiały wtórne itp.
Spośród wymienionych źródeł informacji największe znaczenie z punktu widzenia możliwości prowadzenia szczegółowej analizy demograficznej ma spis powszechny przedstawiający stan i strukturę ludności w jednym momencie na terenie całego kraju oraz naświetlający powszechne związki zachodzące między poszczególnymi rodzajami badanych cech.

Ruchy społeczne

Ruchy społeczne:
Ruchy społeczne ? akcje zbiorowe zmierzające do wywołania lub powstrzymania zmiany społecznej; zbiorowe dążenia ludzi do realizacji wspólnego celu.
Cechy charakterystyczne ruchów społecznych:
1) są ukierunkowane na szczególny cel, jakim jest zrealizowanie jakiegoś rodzaju zmiany społecznej
2) przebierają w ramach niezistytucjonalizowanych i niesformalizowanych
Według Jana Szczepańskiego istnieją trzy rodzaje ruchów społecznych:
v ruchy ekspresywne ? są formą wyrazu pewnych postaw i innych komponentów osobowości ludzkiej.