Stosunki międzynarodowe

Uniwersalizm a regionalizm praw człowieka

Wiek XX przyniósł wiele przykładów, w jaki sposób ludzkość nie potrafiła zadbać o przyrodzoną godność człowieka, i w jak okrutny sposób potrafiła gardzić inną osobą. Wiek ten przyniósł także zrozumienie błędów i próby (często nieskuteczne) zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości. Postępujący rozwój społeczno-ekonomiczny społeczeństw warunkował rozwój i dostosowanie praw człowieka do obecnej sytuacji.

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Terytorialnym

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
Art. 2.
1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Wpływ mediów na kształt współczesnego stereotypu Rosjan w Polsce

Wstęp

„Łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd”
Albert Einstein

W niniejszej pracy pragnę zająć się stereotypami jakie krążą o Rosjanach w Polsce. Jeżeli przyjmiemy, że nosimy w sobie pewien wzorzec myślowy, odczuwamy i zachowujemy się wedle tego, co przyswoimy sobie w ciągu życia, nie powinno nas dziwić, że jesteśmy swoiście zaprogramowani przez kulturę, w której dorastamy i wiele spraw postrzegamy w sposób kolektywny, oraz, że nosimy w sobie stereotypowe obrazy wydarzeń, ludzi oraz nasz pogląd na tych ludzi.