Akty prawa pochodnego Unii Europejskiej

Traktat o UE
UE tworzą wspólnoty europejskie uzupełnione politykami i formami współpracy ustanowionymi w traktacie.
Traktat konstytucyjny
Organizacja międzynarodowa posiadająca osob prawną. Obejmuje WE, filar 2 i 3 a EA zostaje osobno, na dotychczasowych zasadach.
Prawa i obow. p.cz. w/c WE
-mogą nadal modelować kształt stworzonych przez siebie wspólnot unijnych.
-mogą zmieniać traktaty założycielskie korzystając z procedury rewizyjnej.
-zakaz stanowienia prawa wewn niezgodnego z wspólnotowym.
-obowiązek wykonywania i stos pr wspóln w pr krajowym i przestrzegania prymatu pr wspóln.
-eliminacja z pr krajowego przepisów sprzecznych z wspóln.
-ściganie przez państwo naruszeń prawa wspóln.
-odp. państwa za naruszenie prawa wspóln.
-wspieranie organów wspóln przez udzielanie im info i współpr.
-info i współpr między organami państw członk.
Obow UE w/c p.cz.
-respekt. podst interesów i struktur p.cz.
-wspieranie organów p.cz. przy wykonywaniu pr wspóln.
-informowanie p.cz. o planowanych działaniach i aktach prawnych.
Kompetencje wyraźnie i domniemane
wyraźne ? powierzone przez państwo org. międzynarodowej
domniemane ? wynikające z funkcji i praktyki
Kompetencje przyznane i dodatkowe
przyznane ? org. międzynarodowa ma tyle kompetencji ile przyznają jej państwa członkowskie. WE działa w ramach ich uprawnień i celów.
dodatkowe ? jeśli w czasie funkc. wspóln rynku by osiągnąć jakiś cel wspólnoty będzie konieczne podjęcie działań przez wspólnotę a w traktacie nie będzie uprawnień, Rada UE lub Ministrów może podjąć konieczne działania, jednomyślnie, na wsniosek KE i po konsultacji z PE.
Kompet. konkurujące
alternatywnie ? p. cz. są uprawnione do działania legislacyjnego do momentu podjęcia działań legislacyjnych przez WE. Jeśli dany problem ekonomiczny zostanie uszereg. na szczeblu WE, p.cz. tracą wszelkie kompet. w tym zakresie.
kumutatywnie ? p. cz. mają możliwość aktyw. legisl. w określonej dziedzinie, nawet jeśli WE podjęły już działania, ale w razie konfliktu regulacji trza go rozstrzygnąć wg zas pierwszeństwa
Kompetencje wyłączne
Nie zdefiniowane wprost. Dopiero orzecznictwo ETS-u stwierdziło wyraźnie, że WE posiada pierwotne kompetencje wyłączne w zakresie 3 wspólnych polityk ? celnej, handlowej, i połowowej. Dozwolone stanowienie prawa krajowego pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody KE. Wyłączność kompetencji WE polega na wyłączności dysponowania tymi kompetencjami. Musi ona się mieścić w zasadzie pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad wewnętrznym.
Obszary wyłącznych kompetencji:
-ograniczenia w swobodnym przepł kapitału i płatności,
-stos. środków dla utrzym. prawa i porządku oraz zabezpiecz. bezp. wewn. w sferze wiz, azylu, imigracji i polityk związanych ze swob przepł osób.
-środki WE w zakresie współpracy celnej nie obejmują stosowania prawa karnego lub krajowego wymiaru sprawiedl.
-treści nauczania, org. systemów edu i ich różnorodność kulturowa i językowa.
-regulacja reżimów własności.
-produkcja i handel bronią, amunicją i materialami wojennymi
(Wg ETS)
*status cywilny
*obywatelstwo
*patenty
*podatki bezp. od os fiz.
*polit. zagran. i bezp.
*sport.
Rola parlamentów narodowych wg I prot
Dokumenty konsultacyjne KE są przekazyw
bezpośr przez KE parl nar po ich opublikowaniu, przekazuje
również parl nar roczny program prac legisl oraz wszelkie dokumenty
dotycz planowania legisl lub strategii politycznej.
Projekty eur aktów ustawodawczych, kierowane do PE i do Rady, są
przekaz parl nar. Projekty eur aktów ustaw pochodzące od KE są przekazywane parl
nar bezpośr przez KE, równocześnie z ich przekazaniem Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.
Projekty eur aktów ustaw pochodzące od Parl Eur są
przekazywane parl nar bezpośr przez Parl Eur.
Projekty eur aktów ustaw pochodzące od grupy P. Czł.,
Trybunału Sprawiedliwości, Eur Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego
są przekaz parl nar przez Radę.
Parl nar mogą przesyłać przewodniczącym Parl Eur, Rady i Komisji
uzasadnioną opinię na temat zgodności projektu europejskiego aktu ustawodawczego z zasadą
pomocniczości, zgodnie z procedurą przewidzianą w Protokole w sprawie stosowania zasad
pomocniczości i proporcjonalności.
Jeżeli projekt europejskiego aktu ustawodawczego pochodzi od grupy Państw Członkowskich,
Przewodniczący Rady przekazuje uzasadnioną opinię lub opinie rządom tych Państw
Członkowskich.
Jeżeli projekt europejskiego aktu ustawodawczego pochodzi od Trybunału Sprawiedliwości,
Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Przewodniczący Rady
przekazuje uzasadnioną opinię lub opinie danej instytucji lub organowi.
Porządek obrad i wyniki posiedzeń Rady, w tym protokoły z posiedzeń Rady rozpatrującej projekty
europejskich aktów ustawodawczych, są przekazywane bezpośrednio parlamentom narodowym,
równocześnie z ich przekazaniem rządom Państw Członkowskich.
Trybunał Obrachunkowy przekazuje swoje sprawozdanie roczne parlamentom narodowym do celów
informacyjnych, równocześnie z przekazaniem go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Akty prawa pochodnego UE:
1)Akty legislacyjne
wydawane w ramach ogólnej kompetencji określonej w traktacie.
a)Ustawa europejska
-odpowiednik obecnego rozporządzenia
-uchwalana na wniosek KE (wyjątkowo na wniosek państw członkowskich) przez Radę i PE wspólnie lub przez jedną z udziałem drugiej
-wg procedury zwykłej lub specjalnej
b)Europejska ustawa ramowa
-odpowiednik obecnej dyrektywy
-uchwalana na wniosek KE (wyjątkowo na wniosek państw członkowskich) przez Radę i PE wspólnie lub przez jedną z udziałem drugiej
-wg procedury zwykłej lub specjalnej
2)Akty nielegislacyjne
Wydawane na podstawie delegacji zawartej w Traktacie lub aktach legislacyjnych
a)europejskie rozporządzenie
-służy wykonaniu postanowień Traktatu lub aktów ustawodawczych
-może mieć skutek podobny do obecnego rozporządzenia lub obecnej dyrektywy (nie ma odpowiednika)
uchwalana przez Radę i KE na podst postanowień Traktatu lub w celu uzup. lub zmiany nieist elementow legisl.; a także EBC na podst postanowień Traktatu
-europejskie rozporządzenie delegowane
*wydawane tylko przez KE
*w ramach określonych przez PE i Radę i jeżeli nie wyrażą sprzeciwu.
b)decyzja europejska
-służy wykonaniu traktatu lub aktów ustawodawczych
-ma skutek podobny do obecnej decyzji
-uchwalana przez Radę i KE na podst postanowień Traktatu lub by uzupelnić lub zmienić nieistotne elementy aktow legislacyjnych.
Rada Eur na podstawie postanowień traktatu, EBC też.
3)Wykonawcze akty UE
-p. cz. podejmują wszelkie środki prawa krajowego w celu wykonania prawnie wiążących aktów UE.
-jeżeli konieczne jest ustalenie jednolitych warunkow wykonania takich aktow UE przez p cz to może w nich być zawarta kompetencja wykonawcza KE lub Rady.
-mogą być wtedy wydawane wykonawcze akty UE:
*europejskie rozporządzenie wykonawcze
*europejska decyzja wykonawcza
4)Zasady wspolne dla prawnych aktow unii
-rodzaj aktu prawnego określony jest w Traktacie
-a jak nie ? decydują kompetentne instytucje
-musza się przy tym kier zas proporcjon
-akt prawny musi mieć uzasad.
Podejmowanie decyzji większością kwal wg traktatu z Nicei
w RM:
-zebranie odpowiedniej liczby głosów ważonych:
*przy 27 pcz 255 na 345
*do stworzenia mniejszości blokującej <91
-zebranie większości państw
*gdy projekt aktu legisl pochodzi od ue >1/2
*gdy indziej ? 2/3
*państwa opow się za podjęciem dezycji to musza mieć >62% mieszk państw ue
ten wymog jest fakultatywny ? na ządanie jednego z p.cz.
Podejmowanie decyzji w RM w traktatu konst.
Wymaga:
-większosci 55% 1 p.cz.
-dysp. przez p opowiad się za pojd decyzji co najmniej 65% ludnosci p.cz. UE
-grupa panstw blokująca podjęcie decyzji musi nie tylko dysponować 35% ludności ale liczyć co najnniej 4 państwa.
Regulacje prawne w odniesieniu do WPZIB, wymiaru sprawiedl. itd.
1.w niektórych dziedzinach z zakresu WPZIB, wymiaru spraw i spraw wewn, polit gosp i pienięż, zawiesz w prawach państwa członk i wystąp z ue oraz różnych nominacji unijnych dla podjęcia decyzji konieczne jest zgromadzenie co najmniej 72% liczby p cz.
2. sprecyzowanie mniejszości blokującej ? w przypadku gdy rpzeciwko przyjęciu decyzji opowie się co najmniej 34% p cz lub mniejsza ich liczba ale mająca za soba 26% ludności UE. RM musi wtedy ponownie zająć się sprawa i poszukiwać satysf. rozwiąz w rozsądnym czasie.

Related Articles