Programowanie

Algorytmy- wprowadzenie

PROGRAMOWANIE
TEORIA ALGORYTMICZNA


PROGRAM, WYBÓR, ALGORYTM, ZAPIS, PROGRAM KOMPUTEROWY


KOMPUTER WYKONUJE PROGRAM, KRÓRY REALIZUJE ALGORYTM

ALGORYTM- UKIERUNKOWANY NA PROBLEM


WYRÓŻNIAMY DWA RODZAJE ALGORYTMU:

- LINIOWE
- WARUNKOWE (IF)


WYBÓR ALBORYTMU LUB JEGO SFORMUŁOWANIE POWINNY BYĆ ZAWSZE PODPORZĘDKOWANE PROBLEMOWI, KTÓRY MA BYĆ ROZWIĄZANY.

Budowa i wykorzystanie obiektów w języku C++

Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która definiuje programy za pomocą "obiektów" - elementów łączących stan (czyli dane) i zachowanie (czyli procedury, metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

C++ Kółko i krzyzyk

#include

using namespace std;

// Funkcja rysuje planszę gry w kółko i krzyżyk
// Plansza przechowywana jest w tablicy t[] w elementach o następujących indeksach:
// t[1] t[2] t[3]
// t[4] t[5] t[6]
// t[7] t[8] t[9]
//---------------------------------------------------------------------------------
void plansza(char t[])
{
for(int i = 1; i <= 9; i++)
{
cout << " " << t[i] << " ";
if(i % 3) cout << "|"; // Po elementach 1,2,4,5,7,8 rysujemy |
else if(i != 9) cout << "\n---+---+---\n"; // Po elementach 3 i 6 poprzeczka
else cout << endl; // Po elemencie 9 koniec wiersza
}
}

// Funkcja zwraca true, jeśli nastąpiła
// wygrana danego zawodnika
//-------------------------------------
bool wygrana(char t[], char g, bool cisza)
{
bool test;
int i;

test = false; // Zmienna przyjmuje true, jeśli zawodnik ma trzy figury
// w wierszu, kolumnie lub na przekątnych

// Sprawdzamy wiersze

for(i = 1; i <= 7; i += 3) test |= ((t[i] == g) && (t[i+1] == g) && (t[i+2] == g));

// Sprawdzamy kolumny

for(i = 1; i <= 3; i++) test |= ((t[i] == g) && (t[i+3] == g) && (t[i+6] == g));

// Sprawdzamy przekątną 1-5-9

test |= ((t[1] == g) && (t[5] == g) && (t[9] == g));

// Sprawdzamy przekątną 3-5-7

test |= ((t[3] == g) && (t[5] == g) && (t[7] == g));

if(test)
{
if(!cisza)
{
plansza(t);
cout << "\nGRACZ " << g << " WYGRYWA!!!\n\n";
}
return true;
}
return false;
}

// Funkcja zwraca true, jeśli na planszy nie ma już
// żadnego wolnego pola na ruch.

C++ podstawa wprowadzenie

Nazwa zmiennej: nie może być slowem kluczowym jezyka, musi spelniac warunki: pierwszy jej znak powinien być litera lub znakiem podkreslenia, pozostale zas musza być literami,cyframi bądź znakami podkreślenia, wielkość liter ma znaczenie, czyli np. tylek i Tylek to 2 zmienne. Przykłady (bledne/dobre);(12malp,cyfra na początku/_12malp);(int,slowo kluczowe/Int);(Ala!,wykrzyknik w nawiasie,aLa);liczba krokow,spacja w nazwie/liczba_krokow)
Formatowanie: \t – tabulator poziomy, \r – powrot na poczatek wiersza, \b – cofniecie o jeden znak
Klasyfikacja arytmetyczne: [Pascal/C++/znaczenie]:[+/+/dodawanie];[-/-/odejmowanie];[*/*/mnozenie];[////dzielenie];[div///dzielenie calkowite,czyli zaokraglajace wynik dzielenia do liczby calkowitej np7/5=1];[mod/%/reszta z dzielenia liczb calkowitych]
Operatory relacji:operatory badajace relacje pomiedzy wyrazeniami:[Pascal/C++/znaczenie]:[=/==/rowny];[>/>/wiekszy];[>=/>=/wiekszy lub rowny];[<=/<=/mniejszy lub rowny];[<>/!=/rozny, czyli nieprawda,ze rowny];
Wyrazenia logiczne:mozna im przypisac wartosci logiczne,czyli tak lub nie.

Czym właściwie jest zarządzanie projektami?

Już nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie na szeroką skalę wdraża się zasady odnośnie zarządzania projektami. Obecnie także i w Polsce jest wiele firm, które przekonują się do takiej formy organizacji pracy.
Na początek warto uściślić czym jest sam projekt. Otóż projekt jest to taka forma idei, której realizacja prowadzi do osiągnięcia wyznaczonych wcześniej celów.