Algorytmy- wprowadzenie

PROGRAMOWANIE
TEORIA ALGORYTMICZNA


PROGRAM, WYBÓR, ALGORYTM, ZAPIS, PROGRAM KOMPUTEROWY


KOMPUTER WYKONUJE PROGRAM, KRÓRY REALIZUJE ALGORYTM

ALGORYTM- UKIERUNKOWANY NA PROBLEM


WYRÓŻNIAMY DWA RODZAJE ALGORYTMU:

- LINIOWE
- WARUNKOWE (IF)


WYBÓR ALBORYTMU LUB JEGO SFORMUŁOWANIE POWINNY BYĆ ZAWSZE PODPORZĘDKOWANE PROBLEMOWI, KTÓRY MA BYĆ ROZWIĄZANY.

PROGRAM KOMPUTEROWY JEST TO RELIZACJA WYBRANEGO WCZEŚNIEJ ALGORYTMU LUB WIELU ALGORYTMÓW.


SPOSOBY REPREZENTACJI ALGORYTMU:

- LISTA KROKÓW (REPREZENTACJA KROKOWA-W PUNKTACH)

- REPREZENTACJA GRAFICZNA (SCZEMAT BLOKOWY, DRZEWO)


LISTA KROKÓW- PRZEDSTAWIENA W PUNKTACH,
- KAŻDY PUNKT ZAWIERA OPIS WYKONYWANEJ CZYNNOŚCI,
- KOLEJNOŚĆ OPISYWANIA NIE POWINNA BYĆ PRZYPADKOWA,
TYLKO ŚCIŚLE ZWIĄZANA Z REALZACJĄ ALGORYTMU;


REPREZENTACJA
GRAFICZNA – W SCHEMACIE BLOKOWYM KOLEJNE OPERACJE Z LISTY
KROKÓW ALGORYTMU PREZENTOWANE SĄ W POSTACI
ODPOWIEDNIO POŁĄCZONYCH FIGUR GEOMETRYCZNYCH
(BLOKI). KSZTAŁT I OPIS BLOKU WSKAZUJE NA RODZAJ
WYKONYWANEJ OPERACJI.ŚREDNIA Z TRZECH LICZB (REPREZENTACJA KROKOWA, ALG. LINIOWY, REPREZENTACJA GRAFICZNA)

1.START ALGORYTMU
2.WPROWADŹ A, B, C
3.OBLICZ SUMA = A+B+C
4.OBLICZ SR = SUMA/ 3
5. WYPROWADŹ SR
6.KONIEC ALGORYTMU.


WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA Z LICZBY (REP. KROKOWA, ALG. WARUNKOWY)

1.START ALG.
2.WPROWADŹ L
3.JEŻELI L >= 0 TO WYNIK = L
W PRZECIWNYM WYPADKU WYNIK = -L
4.WYPROWADŹ WYNIK
5.STOP ALG.

Related Articles