Biologia

Przystosowanie drapieżników do polowania, a ich ofiar do obrony.

Jedną z cech warunkujących przetrwanie organizmu jest pobieranie pokarmu. W tym celu zwierzęta wykształciły wiele przystosowań ułatwiających zdobywanie pożywienia i wspomagających je w walce z konkurencją, a jest ich tak wiele że nie sposób omówić wszystkie naraz. Zajmiemy się zatem drapieżnictwem.

Plan ochrony Buczyny Szprotawskiej

„PLAN OCHRONY BUCZYNY SZPROTAWSKIEJ”

Buczyna Szprotawska o powierzchni 152 ha to jeden z najcenniejszych rezerwatów przyrody województwa lubuskiego. Położona w Borach Dolnośląskich jest między Szprotawą a Przemkowem. Obejmuje część kompleksu starego ok. 160-letniego lasu bukowego, tworzącego wyspę siedlisk lasowych wśród młodszych, sosnowych drzewostanów porastających uboższe siedliska.

Podział bodźców i refleksoterapia

Pozwolę sobie zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących danego tematu, a mianowicie co to jest komórka zmysłowa oraz komórka nerwowa. Komórka zmysłowa jest to struktura białkowa, która wraz z innymi komórkami tworzy aparat pomocniczy w percepcji danego bodźca. Komórka nerwowa jest to komórka zdolna do odbierania, przetwarzania i przesyłania bodźców do poszczególnych części organizmu.

Pompa jonowa

POMPA JONOWA mechanizm biochemiczny działający w błonie komórki, czynnie przenoszący część jonów z przestrzeni o ich mniejszym stężeniu do przestrzeni o większym stężeniu; z neuronu pompa sodowo-potasowa usuwa jony sodu i wprowadza do komórki jony potasu, powstaje różnica potencjałów zwanym potencjałem błonowym, pompa wapniowa usuwa jony wapnia z komórek mięśniowych, ułatwiając skurcz mięśnia.

Postawa ciała

Postawa ciała to sposób trzymania ciała w pozycji stojącej, który zmienia się w ciągu całego życia, w zależności od wieku, stanu zdrowia, płci, wagi i trybu życia.
Postawa jest subtelnym wskaźnikiem stanu aktywności organizmu ludzkiego; każdy upadek sił rozwojowych jakiejkolwiek rodziny lub społeczeństwa, każde pogorszenie stanu zdrowia osobnika znajduje swój wyraz w pogorszeniu postawy.