Geografia

"Piekło na ziemi - moja wizja przyszłości"

„Piekło na ziemi – moja wizja przyszłości”

W roku 1987 liczba ludności świata przekroczyła 5 miliardów. Według prognoz w roku 2025 prawdopodobnie będzie nas aż 8,2 miliarda. Jednocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wyprodukowanie potrzebnej ilości energii za pomocą tradycyjnych technik pociągnie za sobą wiele trudnych do rozwiązania problemów.

Agrometerologia

zagadnienia om.ówione na zaliczenie agrometeorologii

Analiza rozmieszczenia gleb Europy.

Analiza rozmieszczenie gleb Europy

Na obszarze Europy czynnikami kształtującymi rozmieszczenie gleb są: położenie kontynentu na półkuli północnej, zróżnicowany klimat i szata roślinna , złożona budowa geologiczna i rzeźba terenu oraz silnie rozwinięta linia brzegowa.
Europę przecinają 3 główne pasy klimatyczno-glebowe: borealny (Europa Północna), subborealny (Europa Środkowa) i tropikalny (Europa Południowa).

Analiza właściwości fizycznych gleby rdzawej i płowej.

Analiza właściwości fizycznych gleby rdzawej i płowej.

Rozróżnia się tak zwane podstawowe i wtórne właściwości fizyczne gleb. Za podstawowe uważa się te, które wynikają z jakości materiału glebowego i jego składu do zajmowanej przestrzeni. Zalicza się do nich: skład granulometryczny gleby, gęstość, porowatość, konsystencję strukturę, lepkość, zwięzłość i inne.

Analiza środowiska fizyczno - geograficznego Karpat Zewnętrznych

w załączniku jest ćwiczenie o temacie: Analiza środowiska fizyczno - geograficznego Karpat Zewnętrznych