Geografia

Ekologia Krajobrazu

Ekologia krajobrazu-jest nauka zajmująca się kompleksem powiązań pomiędzy biocenozami i ich środowiskowymi uwarunkowaniami w określonych wycinkach krajobrazu.

Rozwój Ekologii Krajobrazu -jest on powiązany ze wzrostem liczny ludności, od którego w prosty sposób jest uzależnione zużycie surowców mineralnych i przekształcenie antropogeniczne układów przyrodniczych.

Ekologia ściąga- I rok

gotowa ściąga wystarczy wyciąć i do dzieła :-)

Elementy Klimatu Polski - temperatura, opady, wiatry

Ogólne dane geograficzne : Polska jest krajem w większej części nizinnym, na południu występują również tereny wyżynne i pasma górskie.
Na klimat naszego kraju działają dwie grupy czynników:

Czynniki meteorologiczne:
rodzaje mas powietrza napływające nad nasze terytorium
rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach roku
rozmieszczenie głównych niżowych i wyżowych ośrodków barycznych

Czynniki niemeteorologiczne:

szerokość geograficzna ( zależna od niej wysokość Słońca nad horyzontem w różnych porach roku)
odległość od większych zbiorników morskich
ukształtowanie powierzchni (wysokość nad poziomem morza, charakter i przebieg większych form rzeźby)
charakter podłoża (rodzaj szaty roślinnej; wody powierzchniowe, pokrywa śnieżna)
Czynniki te działając wspólnie i równocześnie, tworzą obraz klimatyczny naszego kraju.

Erozja Glebowa

Erozja - naturalne zjawisko mechanicznego niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej - zarówno skał jak i gleb, poprzez różne czynniki zewnętrzne, oraz towarzyszące temu zjawisku przenoszenie produktów erozji.

Erozja gleby- proces rozdrabniania i przemieszczania (zdzierania) wierzchniej warstwy gleby wskutek oddziaływania wiatru (wywiewanie gleby, deflacja) i wody (zmywanie gleby, erozja wgłębna).

Euroregiony

Euroregiony Polski EUROREGION "POMERANIA" 15 grudnia 1995 r. w Szczecinie powołano do życia Euroregion Pomerania". Stronami Umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania" są: Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" ze strony polskiej, a Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania" ze strony niemieckiej.